مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : با توجه به گسترش روزافزون جمعت سالمندان و اهمیت حفظ تعادل در سالمندان به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از سقوط و افتادن در سالمندان در این پژوهش به بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر تعادل در سالمندان پرداخته شد. مواد و روش ها : پژوهش حاضر یک پژوهش  نیمه تجربی و کاربردی بوده با طرح پیش آزمون ،پس آزمون انجام گرفت. 80  مرد سالمند که پس از انجام تست تعادلی برگ به دو گروه با خطر زمین خوردن بالا و خطر زمین خوردن کم تقسیم شدند و سپس هر دو گروه به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند تمرینات ثبات دهنده مرکزی را به مدت شش هفته انجام دادند و پس از شش هفته آزمون برگ دوباره از آنها گرفته شد. یافته ها: شش هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی باعث افزایش معنی دار نمرات آزمون برگ در گروه تمرینی سالمندان با خطر زمین خوردن کم (33/56) نسبت به گروه کنترل (80/53) ، 006/0 p= و همچنین گروه تمرینی سالمندان با خطر زمین خوردن زیاد (20/39) نسبت به گروه کنترل (22/35) ، 002/0 p= و همچنین نسبت به نمرات پیش آزمون در هر دو گروه تمرینی شد. بحث و نتیجه گیری  :تمرینات ثبات دهنده مرکزی با بهبود تعادل در سالمندان می تواند مانع سقوط و افتادن سالمندان شود که باعث بالا رفتن کیفیت زندگی سالمندان می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرینات ثبات دهنده مرکزی ،آزمون تعادلی برگ ،سالمندی

عنوان انگلیسی The effect of core stability training on static and dynamic balance in older men
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Considering the increasing spread of elderly people and the importance of maintaining balance in the elderly as one of the factors preventing aging problems, this study investigated the effect of central stabilization exercises on elderly people's balance. Methods: 30 elderly men with an average age of 63.66  who were divided into two groups with high risk of falling and falling into low risk groups after the berg  test. Then, both groups were randomly divided into experimental and control groups. Stability traning do for  for six weeks and after six weeks the berg test was retested. The results of pre-test and post test compared  by T-test. Results: Six weeks of central stabilization training significantly increased leaf test scores in the Elderly group with low risk of falls (0.8) compared to the control group (4.1), p = 0.5 and the Elderly group. There was a significant decrease in the risk of falling (0.2%) compared to the control group (0.2%), p = 0.6 and also to the pretest scores in both groups. Discussion & Conclusion: Central stabilization exercises can improve the quality of life in the elderly by improving balance in the elderly
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Central stabilization traning , berg test , Aging,Falling

نویسندگان مقاله سلمان لطفی | salman lotfi
exercise physiology department, sports sciences faculty .Hamedan Bu-ali Sina . Hamedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان

زهرا عزیزی گرمه خانی | zahra Azizi garme khani
Bu-ali Sina . Hamedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-387-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات