مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی اضطراب مرگ و افسردگی درسالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف:این مطالعه به بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی اضطراب مرگ و افسردگی گروه های مختلف سنی سالمندان در شهر کرمانشاه می پردازد.دست آوردهای این مطالعه می تواند با تعیین تفاوت ها و اولویت های مراقبتی درگروه های سنی سالمندان به سیاست گذاری های بهداشتی مورد نیاز آنان کمک کند. موارد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1397 بر روی 202 سالمند 60 ساله و بالاتر، ساکن شهر کرمانشاه انجام شد. ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه در چهار قسمت اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کاستا و مک کری،پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه افسردگی بک بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین و میزان T استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که پنج عامل بزگ شخصیت رابطه معنی داری با اضطراب مرگ و افسردگی را در سالمندان دارد. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های شخصیتی در سالمندان ، با وجدان بودن و وظیف شناسی در اضطراب مرگ و افسردگی در آنها رابطه دارد.لذا می توان این چنین برداشت کرد که افرادی که مراحل مختلف زندگی را با هدفمندی و یافتن معنایی غایی پشت سر گذاشته اند، حقیقت مرگ را می پذیرند. و کسانی که به زندگی عشق می ورزند و هدفی در زندگی دارند و فلسفه شخصی پیشرفته ای در رابطه با موضوع زندگی و مرگ دارند در مقایسه با آنان که به طور سطحی زندگی می کنند، از مرگ کمتر می ترسند و افسرگی کمتر ی در آنان مشاهده می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پنج عامل بزرگ شخصیت، اضطراب مرگ، افسردگی، سالمندان

عنوان انگلیسی The role of five major factors in predicting death anxiety and depression in the elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The purpose of this study was to investigate the role of the five major factors in predicting the death and depression anxiety among different age groups of elderly people in Kermanshah. The findings of this study can be used to determine the differences and priorities of care in elderly age groups in policy making. Health care they need. Materials and Methods: This descriptive-analytic study was performed on 202 elderly people aged 60 years and older who were resident in Kermanshah. Data collection tools were a questionnaire in four sections: demographic information, five major factors questionnaire for Costa and McCarey, Templer death anxiety inventory and Beck Depression Inventory. Data were analyzed by SPSS software version 21 and Pearson correlation coefficient and t-test. Results: The results showed that there are significant relationships between the five factors of personality and death with depression in the elderly. Conclusion: According to personality traits in the elderly, conscientiousness and conscientiousness are related to death anxiety and depression. Therefore, it can be concluded that people who have different stages of life with purposefulness and finding the final meaning behind They accept the truth of death. And those who love life and have a purpose in life and have a more advanced personal philosophy on the subject of life and death than those who live on the surface, are less afraid of death and fewer officers see in them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسن امیری | hasan amiri
Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
گروه روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-383-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات