مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستری در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندی با تغییرات عمده در الگو و کیفیت خواب همراه است و عوامل زیادی بر روی کیفیت خواب سالمندان بستری تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستری در مرکز درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر به صورت توصیفی در سال 1396 انجام شد. جامعه پزوهش 326 نفر از سالمندان بستری در مرکز درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بودند. ابزار جمع آوری نمونه  پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و ایندکس کیفیت خواب پیتزبورگ بود. اطلاعات با نرم افزار SPSSنسخه 22تجزیه تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی سالمندان شرکت‌کننده 58/8 ±60/69 سال بود. نمره کلی کیفیت خواب تمام شرکت‌کنندگان 27/4 ±79/6 بود. 3/50 درصد سالمندان دارای خواب مطلوب بوده‌اند و بین جنسیت افراد موردمطالعه و کیفیت خواب رابطه معنی‌داری وجود داشت (010/0=P) .بین کیفیت خواب و سن، تحصیلات وضعیت تأهل، شغل و وضعیت اقتصادی رابطه معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خواب سالمندان بستری می‌تواند به اعضای تیم درمان در طراحی مداخلات مناسب بر اساس این عوامل در جهت بهبود کیفیت خواب کمک کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، کیفیت خواب، بیمارستان

عنوان انگلیسی Evaluation factors associated with sleep quality in the elderly Persian Gulf Martyrs hospital of Bushehr
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Aging is associated with major changes in the patterns and sleep quality and sleep quality on many factors affect elderly patients. The aim of this study was to Evaluation factors associated with sleep quality in the elderly Persian Gulf Martyrs hospital of Bushehr   Methods: This cross-sectional study was conducted descriptively in 2018. The study population included 326 elderly people admitted to the hospital of the Persian Gulf Hospital of Bushehr. Demographic questionnaire and Pittsburgh sleep quality index were used for collecting data. Data were analyzed by SPSS software version 22. Result: The mean age of participants was 69/60 ± 8/58 years. The overall score of sleep quality for all participants was 6.79 ± 4.27. 50.3% of the elderly had a good sleep and there was a significant relationship between the sex of the subjects and the quality of sleep (P = 0. 010). There was no significant relationship between sleep quality and age, education, marital status, occupation and economic status. Conclusion: Identifying the factors affecting the quality of sleep in elderly patients can help the treatment team members design appropriate interventions based on these factors to improve the quality of sleep.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Sleep quality, Hospital

نویسندگان مقاله اعظم سلامی زاده | azam salamizadeh
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

زهرا خلیلی | zahra khalili
Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-100-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات