مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط میزان سوء رفتاربا راهبردهای مقابله با استرس در سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه : یکی از رنج بارترین مشکلات فردی و خانوادگی در سالمندان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سوءرفتار می باشدکه استرس و چالش های فراوانی در زندگی سالمندان را ایجاد می کند.  هدف: این مطالعه باهدف تعیین ارتباط میزان سوء رفتار با راهبردهای مقابله با استرس در سالمندان روستاهای منتخب شهرستان میناب در سال 1398 صورت گرفت.  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، 210 سالمند تحت پوشش 10 مرکز از مراکز بهداشت شهرستان میناب به‌صورت در دسترس وارد مطالعه گردیدند.. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS با به‌کارگیری آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون راسکال و الپس، آزمون تی مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.  یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، 1/58  درصد از سالمندان یکی از موارد سو رفتار را تجربه کرده بودند. بین راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار با سوء رفتار مالی رابطه معکوس و معنادار (p< 0/05) و بین راهبرد مقابله‌ای مسئله مدار با تمام ابعاد سوء رفتار نسبت به سالمندان ارتباط معکوس مشاهده شد رابطه مستقیم و معنادار بین سن و میزان سوء رفتار و بین سطح تحصیلات و میزان سوء رفتار وجود داشت (p< 0/05). نیز بین سطح تحصیلات و درآمد سالمندان با نمره راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار ارتباط معنادار مشاهده شد.  نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه جهت کاهش میزان بروز سوء رفتار نسبت به سالمندان و ارتقا سطح به‌کارگیری راهبردهای مقابله‌ای در برنامه‌های مراقبت - مشاوره‌ای پرستاران توصیه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوء رفتار، راهبردهای مقابله با استرس، سالمندان

عنوان انگلیسی The Relationship between Abuse and Stress Coping Strategies in Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:One of the most common underlying personal and family problems in the elderly, is the abuse that causes stress and many challenges in the life of the elderly. The purpose of this study was to determine the relationship between abuse and stress coping strategies in selected rural elderly in Minab city in 2019. Materials and Methods: In this descriptive-correlational study,210 elderly people who were recruited from ten  health centers in Minab city were available. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics including Spearman correlation coefficient, Rascal and alpc tests, independent t-test. Results: The results of this study showed that 58.1% of the elderly experienced one of the cases of abuse. There was an inverse and significant relationship between emotion-focused coping strategy and financial abuse (p < 0.05), and an inverse relationship was found between problem-oriented coping strategy and all dimensions of elder abuse. There was a high level of education and abuse (p < 0.05). Also, there was a significant relationship between education level and income of the elderly with the score of emotion-focused coping strategy. Conclusion: The results of this study are recommended to reduce the incidence of elder abuse and increase the level of coping strategies in nursing care.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Abuse, Stress Coping Strategies, Elderly

نویسندگان مقاله مینو متقی | minoo motaghi
Department of Nursing , Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad Unive
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده پرستاری، شهر اصفهان، ایران

محفوظه خرمی | mahfuzeh khorrami
Department of Nursing , Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad Unive
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده پرستاری، شهر اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-409-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات