مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان فعالیت بدنی و عوامل موثر بر آن در سالمندان مراکز بهداشتی شهر قزوین- ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در دوران سالمندی فعالیت های جسمانی کاهش می یابد و کاهش آن یک عامل خطر در بروز  بسیاری از بیماری های مرتبط با شیوه زندگی ناسالم می باشد. از این رو لازم  است که فعالیت بدنی یک بخش مهم در برنامه های مرتبط با  سلامت سالمندان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فعالیت بدنی و عوامل موثر بر آن درسالمندان شهر قزوین صورت گرفت.                                                                  مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. تعداد 196 نفر از سالمندان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از خانه های سالمندان شهر قزوین وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اندازه گیری سریع فعالیت بدنی (RAPA) بود. اطلاعا ت جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه ها، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار Spss.24 تجزیه و تحلیل انجام گرفت. یافته ها: میانگین سنی  سالمندان در این مطالعه 8±72  سال بود. 25/5 %  سالمندان زندگی بدون فعالیت داشتند و در این میان تنها10/2 % از سالمندان فعالیت مناسب داشتند. در این مطالعه میان سطح تحصیلات (05/0 >p)، عادت قبلی به فعالیت بدنی (05/0 >p)، وضعیت فعلی اشتغال (05/0 >p) انگیزه (05/0 >p) با فعالیت بدنی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، انگیزه و عادت به فعالیت بدنی بر سطح فعالیت بدنی سالمندان، مشاهده شده است که سطح فعالیت بدنی سالمندان در جمعیت شهری قزوین پایین و نامناسب است. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن عوامل موثر بر فعالیت بدنی سالمندان درجهت ارتقای آن برنامه ریزی های لازم را انجام داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فعالیت بدنی، سالمندان ، مراکز بهداشتی

عنوان انگلیسی Survey of Physical Activity and Factors Affecting it in the Elderly Health Centers of Qazvin, 2017
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:In old age, physical activity decreases and its reduction is a risk factor for many illnesses associated with unhealthy lifestyle. Hence, physical activity is an important part of the elderly health program.                                                                                                                   The aim of this study was to determine the physical activity and its effective factors in the elderly in Qazvin. Materials and Methods: This descriptive-analytic study was a cross-sectional study. A total of 196 elderly people were enrolled using randomized cluster sampling from nursing homes in Qazvin. The research instrument was demographic information questionnaire and Rapid Physical Activity Measurement Questionnaire (RAPA). The data collected from the questionnaires were analyzed using descriptive and inferential statistics by SPSS.24 software. Results: The mean age of the elderly in this study was 72± 8 and 25.5% of them had non-active life, and only 10.2% of the elderly had the proper activity. In this study, between education (p < 0.05), previous habit of physical activity (p < 0.05), current employment status (p < 0.05) and Motivation (p < 0.05) with physical activity A statistically significant relationship was observed.  Conclusion: Given the low level of education, employment status, motivation and habit of physical activity on the level of physical activity of the elderly, it is observed that the level of physical activity of the elderly in Qazvin urban population is low and inappropriate. Therefore, it is necessary to plan accordingly the factors affecting the physical activity of the elderly in order to promote it.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Physical Activity, Elderly, Health Centers

نویسندگان مقاله کاظم حسین زاده | kazem Hosseinzadeh
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

محیا شفایی | mahya shafaei
دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

محمد حسین مافی | mohamadhossein mafi
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

مریم مافی | maryam mafi
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-392-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات