مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۷، شماره ۶، صفحات ۱-۱۳

عنوان فارسی سنتز نانوذراتFe۳O۴ اصلاح شده با دندریمرهای پرشاخه برای حذف آنتراسن از آب های آلوده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آنتراسن از آلاینده های شیمیایی و پایدار است که با انتشار در محیط زیست وارد زنجیره غذایی شده و آسیب های جبران ناپذیری به سیستم ایمنی بدن وارد می کند. هدف از این پژوهش حذف آنتراسن از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده است. مواد و روش ها: ابتدا نانوذرات Fe3O4 با پوشش دی اکسید سیلیسیوم سنتز شده و سپس با دندریمرهای آلی اصلاح شدند. مشخصات جاذب با FTIR، XRD و SEM تعیین شد. سپس تاثیر فاکتورهای مختلف در فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه اسپکتروفتومتر(UV/Vis) برای اندازه گیری میزان آنتراسن در محلول ها استفاده شد. هم چنین قابلیت احیاء جاذب مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش: بیشترین راندمان حذف در زمان واکنش 10 دقیقه، دوز جاذب 7/0 گرم بر لیتر، غلظت آنتراسن 20 میلی گرم بر لیتر در  7=pH به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که فرآیند جذب، وابسته به ایزوترم لانگمویر و سینــتیک شبه درجه دوم است. هم چنین بر اساس یافته ها، جاذب قابلیت احیاء تا 5 دوره را دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، دندریمر مغناطیسی سنتز شده می تواند آنتراسن را با راندمان بالایی از محلول های آبی حذف کند و جاذبی مناسب و کارآمد برای حذف آنتراسن از آب های آلوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آنتراسن، جذب، آب آلوده، دندریمرهای پرشاخه

عنوان انگلیسی Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles Modified with Hyper Branched Dendrimers to Remove Anthracene from Contaminated Water
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Anthracene is one of the chemical and persistent pollutants released into the environment and the food chain causing irreparable damage to the immune system. This study aimed at removing anthracene from aqueous solutions using modified magnetic nanoparticles.   Materials & Methods: Initially, Fe3O4 nanoparticles were synthesized with silicon dioxide shell and then modified with organic dendrimers. The adsorbent product characterized by Fourier-transform infrared, X-ray diffraction, and scanning electron microscopy. Following that, the effects of different operational parameters in the adsorption process were investigated in this study, and the UV-Vis spectrophotometer was used to measure the anthracene content in the solutions. The adsorbent resuscitation was also assessed in this study. Findings: The highest level of removal efficiency was obtained at the reaction time of 10 min, the adsorbent dosage of 0.7 g/L, and anthracene concentration of 20 mg L−1 at pH=7. The results showed that the adsorption process followed the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetics. Furthermore, the adsorbent product was capable of resuscitation up to 5 cycles.   Discussion & Conclusions: According to the results, the synthesized magnetic dendrimer was able to remove anthracene from aqueous solutions of contaminated water with high efficiency.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شهرزاد علیان نژادی | Shahrzad Aliannejadi
Dept of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

امیرحسام حسنی | Amir hesam Hassani
Dept of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

همایون احمد پناهی | Homayon Ahmad panahi
Dept of Chemistry, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

سید مهدی برقعی | Seyed Mehdi Borghei
Dept of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5803-7&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات