مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۰-۲۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با فاکتورهای مکانیکی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کمردرد از شایع ترین دلایل محدودیت فعالیت های روزمره و ناتوانی عملکردی در افراد زیر 45 ســال می باشد. از بین انواع کمردردهای مزمن، کمردرد مزمن غیر اختصاصی شایع ترین نوع آن می باشد که حدود 90 درصد جمعیت را شامل می شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با برخی از اختلالات اسکلتی-عضلانی در افراد با کمردرد مزمن غیر اختصاصی می باشد. مواد و روش ها: نود نفر(70 مرد و 20 زن) مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی در محدوده سنی 20 تا 50 سال به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. شدت درد با مقیاس Visual Analuage Scale، انعطاف پذیری عضلات مستقیم رانی، همسترینگ، چرخاننده خارجی و تنسور فاسیالاتا در دو سمت بدن با روش گونیامتری و استقامت عضلات خم کننده تنه و خم کننده جانبی تنه با استفاده از دو تستStatic Flex Endurance Test (SFET) و Static Side Bridge Endurance Test (SSBET) و میزان ناتوانی افراد با استفاده از دو پرسش نامه ناتوانی رولند موریس و اسوستری مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استقامت عضلات خم کننده جانبی تنه، ارتباط قوی تری با سطح ناتوانی افراد دچار کمردرد و شدت درد (r=0.238 و P=0.024) نسبت به سایر فاکتورها دارد و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ، تنسور فاسیالاتا و چرخاننده خارجی نسبت به عضله رکتوس فموریس ارتباط قوی تری با شدت درد دارند.(r=0.815 و P< 0.01) بحث و نتیجه گیری: استقامت عضلات خم کننده جانبی تنه ارتباط قوی تری نسبت به سایر فاکتورها با شاخص ناتوانی دارد و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ، تنسور فاسیالاتا و چرخاننده خارجی ارتباط قوی تری با شدت درد دارند. نتایج به دست آمده از این مطالعه، می تواند در طرح ریزی برنامه درمانی این بیماران تاثیرگذار باشد به این معنی که جهت بهبود عملکرد و کاهش ناتوانی که هدف اصلی درمان توانبخشی می باشد، اختلالات مرتبط با درد و محدودیت های عملکردی و ناتوانی بیماران مورد ارزیابی و درمان قرار گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناتوانی، انعطاف پذیری و استقامت عضلانی، کمردرد مزمن

عنوان انگلیسی Correlation Between Pain Intensity and Disability Level with Some of the Impairments in Patients With Nonspecific Low Back Pain
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Low back pain is one of the most common and important public health problems of the current societies and it is the major cause of functional limitation for people under the age of 45. Eighty five per-cent of the chronic low back pain is clas-sified as "non specific". The aim of the pre-sent study was to investigate the relation-ships between pain intensity or disability level and musculoskeletal conditions. Materials & Methods: Ninety patients diag-nosed as nonspecific chronic low back were recruited for this study. Flexibility of some important lumbopelvic muscles was meas-ured with a goniometer and endurance of trunk flexors and lateral flexor muscles was evaluated with static flex endurance and static side bridge endurance tests, respect-ively. Also, pain intensity and disability levels were measured by the visual analo-gue scale, roland moris and oswestory disa-bility indices, respectively. Findings: The results of this study showed that only the endurance of lateral trunk fle-xor muscles had correlation with the disab-ility level in these patients, albeit it was not strong (r=0.238, P=0.024). Moreover, flexibility of the hamstring, tensor fascia lata and hip lateral rotator muscles had only strong correlation with pain intensity level (r=0.815, P< 0.01) meaning that muscle shortness have profound effects on pain intensity. Discussion & Conclusion: These findings could be important in the design of reha-bilitation programs for people with nons-pecific chronic low back pain. This means that physiotherapy treatments should be directed towards impairments that have stronger correlation with pain, functional limitations and disability as these are the major complains of these patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شهلا زاهد نژاد | sh zahednezhad


رضا صالحی | r salehi


شیرین تجلی | sh tajali


علی برجی | a borjiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-118&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23355.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت حرفه ای
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات