مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۲۱-۲۷

عنوان فارسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از نوروفیدبک علاوه برشناخت و درمان بیماری ها و اختلالات مختلف بیماران، در بهبود کارآیی افراد سالم و افزایش کیفیت کار آنان نیز استفاده می شود. هدف این پژوهش بررسی تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران بود. مواد و روش ها: تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی است. که بصورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و گروه ساختگی می باشد. 36 نفر ورزشکار دوومیدانی به صورت داوطلبانه و هدف دار انتخاب شدند. مداخله آزمایشی در غالب پروتکل افزایش آلفا در نواحی O1,O2 در مدت 12 جلسه به اجرا در آمد. برای ارزیابی اضطراب از سیاههSCAT استفاده شد. یافته های پژوهش: تحلیل واریانس یک راهه، تفاوت معنی داری بین تمرینات نوروفیدبک و کاهش اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران در گروه های مختلف را نشان داد) 015/0= p (. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که اختلاف فقط بین گروههای آزمایش با کنترل (009/0 ) می باشد و در بین سایر گروهها، آزمایش با شم (058/0) و شم با کنترل (477/0) اختلاف معنی داری نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: پاسخ طبیعی مغز به استرس، کاهش آلفا و افزایش بتا می باشد. بنابراین وقتی فرد دچار استرس می شود مغز با سرعت بالایی کار می کند و امواج بتا تولید می شود. ویژگی هایی که برای امواج آلفا ذکر می شود باعث افزایش آرامش همراه با هوشیاری، کاهش اضطراب و یکپارچگی ذهن می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژه های کلیدی، نوروفیدبک،اضطراب صفتی رقابتی،ورزشکار

عنوان انگلیسی The effect of neurofeedback training on the trait-competitive anxiety of athletes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction:Neurofeedback is used not only for diagnosis and treatment of different disorders but also for improvement of healthy person's daily activity and its quality.The purpose of this study is to evaluate the effect of neurofeedback training on competitive-trait anxiety in athletes. Materials&Method:The present study is semi-experimental and applied type of research in which pre-test and post-test of three groups,including interventional,control and sham,are compared.Therefore 36 volunteer athletics have been chosen and organized into groups. Intervention was made in a form of increased Alpha-wave in O1 and O2 regions over 12 sessions. SCAT questionnaire was used for evaluation of trait-competitive anxiety state. Findings:Univariate analysis shows significant relationship between the actual neurofeedback training and decreased trait-competitive anxiety state(p= 0.015). Hoc test revealed the only significant discrepancy exists between interventional group and control group(p=0.009) and no significant difference exists between interventional group and sham group(p=0.058) and between sham and control group(p= 0.477). Conclusion:Normal brain reaction to stress is decreased Alpha-wave and increased beta-wave. Therefore when a person is faced to a stress situation,brain function is increased and beta-waves appear.Alpha-waves induce alert relaxation,mind integration and anxiety reduction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords,Neurofeedback,trait-competitive anxiety,athletics.

نویسندگان مقاله احمد فرخی | ahmad farokhi
afarokhi_ahmad@yahoo.com


پیمان هاشمیان | peyman hashemian
hashemianp@mums.ac.ir


آرش میری فر | arash mirifar
arashmirifar@yahoo.com


مریم کیهانی | maryam keyhani
galaxy6624@hotmail.com


ستار کیخاونی | satar kaikhavani
skaikhavani@yahoo.comنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-119&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23356.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات