مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۲۸-۳۶

عنوان فارسی مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون بر سطح hs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری قلبی به ویژه بیماری کرونری قلب از علل اصلی مرگ در بیماران دیابتی است. میزان بالای CRP-hs به عنوان عامل خطر بیماری قلبی مطرح می باشد. درمان با پیوگلیتازون و یا متفورمین غلظت سرمی CRP-hs را در بیماران با یا بدون دیابت کاهش می دهد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون بر سطح CRP-hs در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. مواد و روشها: کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو واجد معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. بیماران به دو گروه دریافت کننده متفورمین و دریافت کننده پیوگلیتازون تقسیم شدند. سطح خونی کلسترول، تری گلیسرید، قند خون ناشتا، آلانین ترانس آمیناز ، آسپارتات آمینوترانسفراز، هموگلوبین گلیکوزیله، hs-CRP در بدو مطالعه و پس از سه ماه درمان دارویی اندازه گیری شد. برای مقایسه متوسط تغییرات در هر گروه داروئی قبل و پس از مصرف دارو از آزمون تی جفت شده و برای مقایسه متوسط تغییرات بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها: در پایان مطالعه متفورمین و پیوگلیتازون سبب کاهش معنی دار در سطح CRP-hs شدند. متوسط تغییرات hs-CRP، Chol و HbA1C در گروه متفورمین نسبت به گروه پیوگلیتازون بالاتر و از نظر آماری معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که متوسط کاهش سطح CRP-hs، کلسترول و HbA1C در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تحت درمان با متفورمین نسبت به پیوگلیتازون به صورت معنی داری بیشتر می باشد؛ درمان با متفورمین جهت کاهش خطر بیماری قلبی توصیه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of metformin and pioglitazone on hs-CRP levels in patients with Type II diabetes
چکیده انگلیسی مقاله Background: Heart disease, particularly coronary heart disease is a major cause of mortality among patients with diabetes mellitus. High level of hs-CRP is considered as a risk factor for heart diseases. Treatment with pioglitazone in patients with or without type II diabetes decreases serum concentrations of hs-CRP. The purpose of this study was to compare the effects of pioglitazone and metformin on hs-CRP level. Material and methods: A randomized clinical trial was performed on 40 patients with type 2 diabetes and defined inclusion criteria. Patients were divided into two groups receiving metformin and pioglitazone. Blood levels of cholesterol, triglycerides, fasting blood glucose, Alanine transaminase, Aspartat aminotransferase, HbA1C and hs-CRP were measured in all subjects before and after 3 month drug therapy. The average change in each group before and after drug therapy were analyzed by paired T-test, the mean change between groups were compared by T-test. Results: In both groups, hs-CRP level was significantly decreased after drug therapy. The mean change of hs-CRP, HbA1C, cholesterol was significantly higher in metformin treated group. Conclusion: Since the average reduction in the level of hs-CRP, cholesterol and HbA1C in diabetic patients treated with metformin is significantly higher than patients treated with pioglitazone treatment with metformin is recommended to reduce risk of heart disease
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Diabetes mellitus, Metformin , Pioglitazone , hs-CRP, HbA1C

نویسندگان مقاله امیر ضیایی | amir ziaee
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

سیما هاشمی پور | sima hashemipour
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

سمیرامیس قوام | samiramis ghavam
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

امیر جوادی | amir javadi
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

رامک قوام | ramak ghavam
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

آمنه باریکانی | ameneh barikani
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

ندا اسماعیل زاده ها | neda esmailzadehha
booali-sina st. booali-sina hospital, qazvin metabolic disease research center, qazvin, iran
قزوین ، بیمارستان بوعلی سینا ، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-120&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23357.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پزشک عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات