مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۳۷-۴۳

عنوان فارسی تحلیل مفهوم استقلال (Autonomy) در پرستاری: رویکرد واکر و اوانت
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: در حال حاضر صاحبنظران، دانشگاهیان و محققین رشته پرستاری، تحقیقات و نوشته های این رشته را بطور دقیق بر اساس فلسفه و متدولوژی آنها مورد نقد و بررسی قرار می دهند. از این رو تکامل مفهوم بطور گسترده ای بعنوان یکی از رویکردهای مهم کاوش در بسط و توسعه دانش پرستاری مورد توجه و حمایت قرار گرفته است که یکی از روشهای آن تحلیل مفهوم است. مواد و روش ها: ین بررسی یک مطالعه متدولوژیک است که در آن از رویکرد واکر و اوانت برای تکامل مفهوم استقلال که از ملزومات حرفه ای شدن در پرستاری است، استفاده شده است، رویکرد واکر و اوانت یکی از روش های مفهوم پردازی و تکامل مفهوم است که نهایتاً به توسعه تئوری می انجامد، در این مطالعه ابتدا مفهوم استقلال با کلید واژه autonomy، در پایگاه داده های معتبرتحت پوشش PMDR و INLMمورد جستجو قرار گرفت و تک تک مقالات با توجه به موضوع مربوطه، بازنگری شدند، سپس تم های مربوط به کلید واژه autonomy ظاهر شدند و پس از آن موارد مربوط به demonstration case که نمونه هایی از زندگی واقعی هستند، مشخص شدند یافته های پژوهش: تعاریف متعددی از مفهوم استقلال در ادبیات پرستاری موجود است و این مفهوم از زمان یونان باستان تاکنون در حال تکامل بوده است و طبق ادبیات مربوط به حرفه، تم های خود مختاری ، تفکر بحرانی، تصمیم گیری، آزادی ، خود کنترلی، توانایی، ظرفیت و شایستگی از آن استخراج شد. بحث و نتیجه گیری: مفهوم استقلال یک مفهوم انتزاعی و پیچیده است و معنی آن در ادبیات پرستاری با مفاهیم مربوط دیگر، تداخل پیدا کرده است و تحلیل رسمی این مفهوم معنی آن را روشن می کند و باعث تشویق به استفاده درست از آن از لحاظ معنا شناختی می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، تحلیل مفهوم، استقلال، رویکرد واکر و اوانت، پرستاری

عنوان انگلیسی Concept Analysis of Autonomy in Nursing: A Review Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Currently, nursing authorities, researchers and scholars closely criticize nursing researches and documents based on its philosophy and methodology, hence the concept development is considered as one of the most important approaches for nursing knowledge development. Materials & Methods: The present study was a review that used Walker and Avant approach for the autonomy concept development. This approach is one of the methods of conceptualization and concept development that eventually resulted in the theory development. In this study, the autonomy concept was searched by using of the autonomy keyword, in valid data bases, PMDR and INLM. Then all of the related articles reviews and themes related to the autonomy keyword were determined. Findings: There are various definitions of autonomy in nursing literature and the concept has been in evolution until now and based on professional literature review, many concepts including themes of self governance, ability, capacity, competent, self-controlling, freedom, critical reflection and decision making have been extracted. Discussion & Conclusion: The concept of autonomy is an abstract and complex concept and its meaning has intervened with other concepts. Formal analyzing of the concept could result in appropriate usage, semantically.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زینب سهرابی | zainab suhrabi
دانشگاه علوم پزشکی ایلام- معاونت اموزشی- دانشکده پرستاری و مامایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

حمید تقی نژاد | hamid taghinejad
دانشگاه علوم پزشکی ایلام- معاونت اموزشی- دانشکده پرستاری و مامایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

ستار کیخاونی | s kikhavaniنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-121&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23358.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات