مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۴۴-۵۰

عنوان فارسی تاثیر کلاس های آمادگی زایمان بر مدت بستری و میزان رضایتمندی مادران
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: طولانی شدن زایمان و مدت بستری ، اثرات زیانباری برای مادر و جنین به همراه دارد. عدم آموزش و آمادگی مادران باردار در این دوران موجب افزایش مداخلات پزشکی و ایجاد عوارض برای مادر و جنین می شود.لذا برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان در دوره بارداری می تواند راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات باشد. مواد و روش ها : این مطالعه ، از نوع تحقیقات سیستم بهداشتی می باشد که بر روش مقطعی تحلیلی و آینده نگر در طی سالهای 89-1387 در مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک انجام شد.تعداد 170 زن باردار نخست زا به روش نمونه گیری آسان انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مساوی (شاهد، مورد) تقسیم شدند. گروه مورد در کلاس های آمادگی دوران بارداری به مدت 8 جلسه 2 ساعته که هر دو هفته یکبار برگزار می شد شرکت کرده و تحت آموزش یک مربی مامایی مجرب قرار گرفتند.گروه شاهد نیز تنها مراقبت های معمول دوران بارداری را دریافت کردند.پس از زایمان ، مدت بستری در بیمارستان و میزان رضایتمندی مادران در دو گروه محاسبه شد و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش : میانگین ساعات بستری در گروه مورد ( 14/11±70/30ساعت ) بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد (33/15±17/38ساعت ) بود ( P=0/001) . همچنین میزان رضایت مادران از زایمان طبیعی در گروه مورد (202/94 درصد ) بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد (241/67 درصد ) بود ( P=0/001) . بحث و نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که شرکت مادران باردار در کلاس های آمادگی زایمان ، هم مدت بستری مادران در بیمارستان را کاهش می دهد و هم میزان رضایت آنان از تجربه زایمان را می افزاید. لذا پیشنهاد می گردد این کلاس ها بصورت گسترده تری در مراکز مراقبت بارداری تشکیل شوند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Childbirth preparation Classes on the duration of admission and satisfaction of mothers
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Increasing the duration of admission and labor has harmful effects on mother and fetus . Lack of maternal education and preparedness increase medical intervention and create complications for both mother and baby.Therefore,Childbirth preparation classes during pregnancy can be an appropriate solution to address these problems. Materials & Methods: This was a HSR and descriptive – analytical sort of research , which was performed during 2009-2011 in Arak Taleghani Hoapital .170 nulliparous pregnant women who were selected by simple sampling , were assigned in to two group ( case and control) .Case group participated in preparation classes for eight sessions , 2 hours once two weeks , and trained with a coach of midwifery.Control group received only usual pregnancy care.The duration of admission and satisfaction of mothers were assessed and gathered by questionnaire . Data were analyzed by SPSS software. Findings:Duration of admission in the case group ( 30.70±11.14hours) was significantly shorter than the control group (38.17±15.33hours.p=0.001).Satisfaction rate of mothers in the case group ( 94.20%) was significantly higher than the control group ( 67.24% . p=0.001). Conclusion :Our study showed Childbirth preparation classes decrease duration of admission and increase satisfaction of mothers . Therefore it is recommended that all pregnant women participate in these classes during pregnancy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهری جمیلیان |
گروه زنان و زایمان

شیرین مبصری |
گروه مامایی

کتایون وکیلیان |
گروه مامایی

حمیدرضا جمیلیان |
گروه روانپزشکی


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-122&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23359.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده زنان وزایمان
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات