مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۵۱-۵۹

عنوان فارسی بررسی اثر آنتی بیوتیک ها بر سلولهای پلانکتونیک و بیوفیلم سویه های بالینی انتروکوک در شرایط آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: انتروکوک ها بخشی از فلورنرمال دستگاه روده ای پستانداران را تشکیل می دهند. با وجود نقش مفیدی که در همئوستازی روده بازی می کنند، برای سلامتی انسان به عنوان یکی ازعوامل عفونت‌های بیمارستانی اهمیت دارند. از مهم ترین خصوصیات انتروکوک ها میزان قابل توجه مقاومت آنتی بیوتیکی است. برخی سویه‌های انتروکوکوس فکالیس می توانند بیوفیلم تشکیل دهند که توانائی آنها را برای کلونیزه شدن در بیماران و پایداری در مکان‌های عفونت افزایش می دهد. سلول‌های بیوفیلم به طور معمول مقاومت بیشتری به آنتی بیوتیک ها نسبت به باکتری‌های آزاد دارند. مواد و روش ها: در این بررسی سویه‌های انتروکوک‌های جداشده از نمونه بیماران بعد از شناسایی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و سنجش میزان MICو MBC، حساس ترین آنها به چند آنتی بیوتیک یکسان انتخاب و جهت تشکیل مدل بیوفیلم در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آنتی بیوتیک بر بیوفیلم آنها مطالعه شد. تشکیل بیوفیلم توسط میکروسکوپ الکترونی تاییدگردید. یافته های پژوهش: بیشترین و کمترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های انتروکوکی به ترتیب نسبت به پنی سیلین (100%) و نیتروفورانتوئین (7%) مشاهده شد. عدم توانایی آنتی بیوتیک‌های آمپی سیلین، جنتامایسین، تتراسایکلین حتی در غلظتهای 10برابر بالاتر از MIC حالت پلانکتونی، در از بین بردن بیوفیلم سویه ها قابل مشاهده بود.غلظت های مختلف آنتی بیوتیک نیتروفورانتوئین کاملاً بیوفیلم باکتریایی را متلاشی کرد. کمترین غلظت 256 µg/ml در بیوفیلم یک روزه و بالاترین غلظت 1024 µg/ml ≥MBEC در روز پنجم مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری : نتایج فعالیت باکتریسیدالی موید اختلاف آشکار بین سلول های پلانکتونیک و بیوفیلم است که نشان دهنده مقاومت بیوفیلم نسبت به پلانکتونیک است. بر اساس نتایج بدست آمده بنظر می‌رسد آنتی بیوتیک نیتروفورانتوئین برای درمان عفونت انتروکوکی در حالت پلانکتونیک و بیوفیلم موثرتر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی In Vitro Studing of the Effect of Antibiotics on Planktonic Cells and Biofilm Clinical Isolates of Enterococcus
چکیده انگلیسی مقاله Abstract IntroductionEnterococci are part of the normal flora intestinal tract of human and animal.In contrast to the beneficial role that Enterococci play in intestinal homeostasis,becoming important to human health as leading cause of nosocomial infections.The most important characteristics of Enterococci is the considerable amount of antibiotic resistance. Some strains of E.faecalis can form biofilm, which increase their ability to colonize patients and persist at infection sites.Bacteria in biofilms are generally showing more resistance to the antibiotics in planktonic condition. Material and method:In this study, strains Enterococci isolated from some patients following the determination of antibiotic resistance and measured amount MIC and MBC ,The most sensible strains were chose for the biofilm modeling invitro .The effect of antibiotic have been studied on biofilm. Finding:The most and the least antibiotic resistance of Enterococci strain was determined respectively to Penicillin (100%) and Nitrofurantoin (7%).Antibiotics Ampicilin,Gentamicin,Tetracycline even in densities 10times more than MIC of planktonic condition were disable in obliterating of the biofilm of strains.Different densities of Nitrofurantoin antibiotic collapsed bacterial biofilm absolutely.The least density 256 µg/ml was seen in one-day biofilm and the most density 1024 µg/ml,on the fifth day. Discussion and Conclusion: The results of bactericidal activities confirm the overt difference between planktonic cells and biofilm showing resistance of biofilm toward planktonic.According to the results obtained, it seems that Nitrofurantoin antibiotic is more effective for treatment of Enterococci in planktonic and biofilm condition.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میترا صالحی | mitra salehi
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه سالار، مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

فروغ آبانگاه | forough abangah
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه سالار، مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

فرزانه حسینی | farzaneh hosseini
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه سالار، مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-426-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23360.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروبشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات