مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۶۰-۶۷

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای اثرات تزریق درون صفاقی هروئین و شیشه بر یک سری از پارامتر های خونی و سرمی در موش صحرائی نر
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: با وجود اینکه چند سال از ورود ماده محرک شیشه به کشور نمی گذرد ولی در حال حاضر مصرف آن به شدت در بین جوانان در حال افزایش است. ترکیب اصلی شیشه، مت آمفتامین می باشد. شیشه به عنوان یک ماده محرک صنعتی و هروئین به عنوان یک ماده مخدر سنتی علاوه بر سیستم عصبی، دارای اثرات سمی روی سیستم قلبی عروقی نیز می باشند. از آنجایی که تا کنون به صورت مقایسه ای اثرات این دو ترکیب محرک صنعتی و مخدر سنتی روی شمارش سلولی و میزان چربی های های خون بررسی نشده است لذا در مطالعه حاضر عوامل نام برده مورد بررسی قرار گرفتند. مواد و روش ها: رت های نر به مدت 15 روز، شیشه و هروئین را با دوز mg/kg10 به شیوه ی درون صفاقی دریافت نموده و پس از 15 روز، خون از قلب جانوران گرفته شده و پارامترهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار این استد و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. یافته های پژوهش: ارائه شیشه سبب کاهش تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، میزان هماتوکریت و هموگلوبین گردید (P< 0.05). هروئین نیز سبب کاهش میزان هموگلوبین گردید (P< 0.05). در این مطالعه میزان کلسترول، تری گلیسرید و HDL و LDL در گروه های دریافت کننده شیشه و هروئین نسبت به گروه کنترل، تغییر معنی داری نشان نداد. ولی میزان LDL در گروه دریافت کننده هروئین نسبت به گروه شیشه کاهش معنی داری را نشان داد (P< 0.05). بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش برای اولین بار نشان می دهد که مواد محرک روان گردان بیشتر از مواد مخدر سنتی روی عوامل خونی تاثیر گذار بوده و در مدت زمان کوتاه تری قادرند سبب ایجاد مشکلات قلبی عروقی، کم خونی، تضعیف سیستم ایمنی و در نهایت تسهیل ابتلاء افراد معتاد به بیماری های عفونی گردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هروئین، شیشه، پارامتر های خونی سرمی

عنوان انگلیسی Comparative Study of Intraperitoneal Injection
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Alteration of abusing pattern of addictive drugs from classic opioid to ps-ychostimulant drugs threatens young people life. Glass abusing has been increasing am-ong young adult, although this drug has not been incoming Iran for a long time. The main compound of glass is methamphet-amine. Heroin and glass in addition to nervous system have very toxic effects on cardiovascular system. The aim of this study was to compare the toxic effects of heroin and glass exposure on the blood and serum parameters. Materials & Methods: Male adult rats were given intraperitoneal injection of heroin or glass (10 mg/kg, once per day) for 15 days. At the end of 15 days, the blood samples were taken from rats and analyzed for red blood cells, white blood cells, platelets, cholesterol, triglyceride, LDL and HDL. Findings: Our data showed that glass sign-ificantly decreased the total red blood cells, white blood cells, hemoglobin and haem-atocrit(P< 0.05). Also, heroin decreeased the level of hemoglobin(P< 0.05). Serum trigly-ceride, cholesterol and HDL did not change significantly in heroin and glass group wh-en compared to control group. The level of LDL in heroin group significantly decree-sed compared to glass group. (P< 0.05) Discussion & Conclusion: Industrial psyc-hostimulant drugs in comparison with clas-sic opioids have more impairing effects on blood factors and during short time lead to cardiovascular problems, anemia, weak-ening immune system and, ultimately pre-dispose addicted people to infectious disea-ses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله heroin, glass, serum and blood parameters

نویسندگان مقاله حمیرا حاتمی | h hatami


صفر محسنی | s mohseni


فرزام شیخ زاده | f shaikhzadeh


فرانک نجاتی | f nejatiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-332-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23361.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده زیست شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات