مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۶۸-۸۰

عنوان فارسی تهیه فرآورده آهسته رهش خوراکی متیل فنیدات موثر در درمان ADHD با استفاده از تکنیک پلت سازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: متیل فنیدات دارویی از دسته محرک های مغزی است که در درمان بیش فعالی همراه با نقص در توجه (ADHD)، نارکولپسی و سندروم تاکیکاردی وضعیتی کاربرد دارد. این دارو نیمه عمری 4-2 ساعته و حداکثر مدت اثری بین 5-3 ساعت داشته و بنا بر این برای ثابت نگه داشتن سطح خونی دارو نیاز به تجویز مکرر آن می باشد. هدف اصلی این مطالعه استفاده از تکنیک پلت سازی برای تهیه پلت متیل فنیدات است که بتواند تنها یک بار در روز تجویز گردد. مواد و روش ها: پلت های ماتریکسی متیل فنیدات حاوی آویسل، لاکــتوز و مقــادیر متفـــاوتی از گلیــسرول منو استئارات، یودارژیــت ها، کربــومر، HPMC و NaCMC می باشــند کــه با تــکنیک extrusion-spheronization تولید گردید. اندازه ذره ای پلت ها به روش الک تعیین شد. میزان سختی، یکنواختی وزن پلت ها و زمان فروپاشی آن ها ارزیابی شد. آزمایش های یکنواختی محتوی دارو در فرمولاسیون و تست آزاد سازی آن در محیط آب دیونیزه(500 میلی لیتر) در دمای C˚37 به مدت 12 ساعت و طبق روش شماره 2 فارماکوپهUSP (پاروی چرخان) صورت گرفت. یافته های پژوهش: اکثر پلت های تهیه شده(11 فرمولاسیون) از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مانند توزیع اندازه ذره ای، کروی بودن، جریان پذیری، سختی و فرسایش پذیری قابل قبول بودند. پلت های متیل فنیدات حاوی 60 درصد آویسل، 5 درصد(هر یک از) یودراژیت هایRLPO و RSPO، 15درصد GMS و 15 درصدHPMC K15M توانایی بهتری در کنترل آزاد سازی دارو نسبت به بقیه فرمولاسیون ها داشتند به طوری که در زمان های 60، 210 و 420 دقیقه توانستند به ترتیب 50، 60 و 70 درصد از دارو را آزاد کنــند. سختی و انــدازه ذره ایی پــلت ها در آزادسازی دارو تاثیری نداشت. بحث و نتیجه گیری: روش پلت سازی می تواند برای تهیه پلت های متیل فنیدات با الگوی آزادسازی دوگانه مورد استفاده قرار گیرد؛ بدین صورت ابتدا یک آزاد سازی سریع و در ادامه، آزادسازی تدریجی از دارو فراهم می شود که باعث ایجاد دوز بارگیری و دوزنگهدارنده خواهد شد. این مساله سبب کاهش تعداد دفعات مصرف دارو و همکاری بیشتر بیمار در مصرف دارو می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله متیل فنیدات، پلت، الگوی رهش دوگانه، آهسته رهش

عنوان انگلیسی Preparation of methylphenidate controlled drug release system for treatment of ADHD through pelletization process
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Methylphenidate (MPH), a mild psychostimulant drug administered orally inADHD, narcolepsy and postural orthostatic tachycardia syndrome has a short 2-4 hours half life and 3-5 hours duration of action. Thus, frequent MPH administration is required to maintain its therapeutic blood level. The main objective of the present study was to utilize simple pelletization technique to prepare MPH pellets suitable for the once daily dosing schedule. Materials & Methods: MPH matrix pellets consisting Avicel, lactose and different amounts of GMS, Eudragits (RSPO, RLPO, RS30D, and RL30D), carbomer, HPMC and Na CMC were prepared by extrusion-spheronization technique. The particle size of the pellets was determined by the sieve analysis. Hardness, weight variation and disintegration time of pellets were also evaluated. The drug dissolution study was carried out in 500 ml water at 37°C using USP apparatus (paddle) at 50 rpm for 12 hours. The content uniformity of pellets was also determined according to the USP guidelines. Findings: Most 11 pellet formulations had acceptable physical properties with regard to size distribution, sphericity, flowability, crushing strength and friability. MPH pellets comprising Avicel 60%, Eudragit RSPO & RLPO 5%, GMS 15% and HPMC-K15M 15% were, however, released the drug in a more time-controlled manner than other formulations with the release of 50%, 60% and 70% of its drug content after 60, 210 and 420 min, respectively. Hardness and pellet size did not have significant effects on drug release from pellets. Discussion & Conclusion: Simple pelletization can be used to produce MPH pellets exhibiting a dual release pattern of a burst release followed by a slower release rate, providing the loading and maintaining doses of drug. This can benefit patients with avoiding repeated dose administration and improve their compliance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ناصر توکلی | naser tavakoli
department of pharmaceutics, school of pharmacy and novel drug delivery systems research center, isfahan university of medical sciences, hezar jerib avenue, isfahan, iran
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی، کد پستی 73461-81746
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

مجید طباخیان | majid tabbakhian
department of pharmaceutics, school of pharmacy and novel drug delivery systems research center, isfahan university of medical sciences, hezar jerib avenue, isfahan, iran
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی، کد پستی 73461-81746
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

محمد سروش | mohammad soroush
department of pharmaceutics, school of pharmacy, isfahan university of medical sciences, hezar jerib avenue, isfahan, iran
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی، کد پستی 73461-81746
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-123&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23362.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فارماکولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات