مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۸۱-۹۱

عنوان فارسی بررسی اثر زمان واکنش، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارایی فرایند uv/o۳ در تجزیه بنزن از جریان هوا
چکیده فارسی مقاله چکیده: فرایند UV/O3 از جمله روش های اکسیداسیون پیشرفته است که برای تجزیه ترکیبات آلی فرار بکار گرفته می شود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرایند UV/O3 در حذف بنزن از جریان هوا با توجه به اثرات رطوبت نسبی، دوز ازن و زمان ماند بر راندمان این روش انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. تجهیزات آزمایشی شامل پمپ هوا، پمپ تزریق سرنگی، محفظه اختلاط، روتامتر، ژنراتور تولید ازن، راکتور مجهز به یک لامپ 15 وات UV-C و سیستم تولید رطوبت (شامل ایمپینجر و هیتر) بود. غلظت ppm80 بنزن به صورت مداوم با توجه به مقادیر مختلف رطوبت، دوز ازن و زمان ماند در معرض فرایند UV/O3 توام، قرار گرفت و میزان غلظت های قبل و بعد از در معرض قرارگیری با فرایند مذکور با هم مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و بکارگیری آزمون آنالیز واریانس سه طرفه (Three- way ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که هر سه فاکتور رطوبت نسبی، دوز ازن و زمان ماند بر راندمان فرایند UV/O3 مؤثر است. به طوری که با افزایش رطوبت نسبی تاحدود 60% کارایی سیستم در حذف بنزن ارتقاء یافت. علاوه بر آن افزایش دوز ازن و زمان ماند نیز سبب افزایش میزان حذف بنزن در فرایند UV/O3 شد. نتیجه گیری: روش UV/O3 با توجه به سادگی کار و انجام واکنش در شرایط عادی محیط، می تواند به عنوان یک روش کارآمد برای حذف بنزن از جریان هوا مورد استفاده قرار گیرد و در این خصوص با تأثیر متغیرهایی از جمله رطوبت نسبی، دوز ازن و زمان ماند کارایی سیستم را ارتقاء داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترکیبات آلی فرار، بنزن، ازن، اشعه ماوراء بنفش

عنوان انگلیسی On the Effects of Reaction Time,Ozone Dosage,and Relative Humidity on the Efficacy of the UV/O3 Process in the Removal of Benzene from the Airflow
چکیده انگلیسی مقاله  Introduction UV/O3 is among the advanced oxidation processes and is used to break down volatile organic compounds. This study was designed to examine the efficiency of the UV/O3 process in the removal of benzene from the airflow and to study the effects of such factors as relative humidity, ozone dosage, and exposure time on the efficiency of this method Methods and Materials The present study is of the experimental type and was performed on a laboratory scale. The laboratory equipment consisted of an air pump, an injection pump, mixing chamber, rotameter, an ozone generator, a 15-Watt UV-C lamp, and a humidity generating system (consisting of an impinger and a heater). 80 ppm of benzene was exposed to the combined UV/O3 process under varying conditions of different humidity levels, different ozone dosages, and different exposure times. The different concentrations of benzene before and after exposure to the afore-mentioned process were measured and compared. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics and three-way ANOVA Results The findings showed that all three factors of relative humidity, ozone dosage, and exposure time affected the efficiency of the UV/O3 process. Increasing the relative humidity enhanced the efficiency of the system in removing benzene up to %60. Additionally, increasing ozone dosage and exposure time led to augmentation of the benzene removal in the UV/O3 process Conclusion Given the ease of use and possibility of performing the reaction under the normal conditions of the environment, the UV/O3 method can be used as an effective method in removing benzene from the airflow. Altering variables such as relative humidity, ozone dosage, and exposure time can enhance the efficiency of the system
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رجب رشیدی | rajab rashidi
خرم آباد- گلدشت - جنب بیمارستان تامین اجتماعی - دانشکده بهداشت خرم آباد- گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت خرم آباد - گروه بهداشت حرفه ای

سید غلام رضا موسوی | seyed gholamreza moussavi
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

علی خوانین | ali khavanin
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-240-26&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23363.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت حرفه ای
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات