مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۱۱

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع هایپرتری گلیسریدمی در ایران مطالعه مرورسیستماتیک و متاآنالیز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هایپرتری گلیسریدمی در برگیرنده عواملی است که خطر بروز بیماری های قلبی-عروقی و دیابت را افزایش می دهد. بنا بر این آگاهی از میزان شیوع آن به سیاست گزاران بهداشت و درمان کشور کمک خواهد نمود تا در جهت کاهش آن برنامه ریزی نمایند. هدف از این مطالعه شیوع کلی گلیسریدمی در ایران و بررسی روند کلی آن در کــشور می باشد. مواد و روش ها: با استفاده از کلید واژه های معتبر از جمله تری گلیسرید، شیوع، متاآنالیز و ایران از بانک های اطلاعاتی Googleschoolar, SID, Pubmed, Magiran, Irandoc Medlib, Iranmedex تعداد 155 مقاله جمع آوری شد که تعداد 24 مقاله از آن ها قابل وارد متاآنالیز شدند. واریانس هر مطالعه با استفاده از توضیح دو جمله ای برآورد گردید. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص 2I بررسی شد و داده ها با روش متاآنالیز مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار STATA ver. 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: در این بررسی 24 مطالعه مورد آنالیز قرار گرفتند. شیوع کلی هیپرتری گلیسریدمی در ایران 6/36 درصد به دست آمد. میزان شیوع در افراد عادی 2/27 درصد(3/33-1/21 : CI95 درصد)، در افراد دیابتی 1/62 درصد(2/73-1/51 : CI95 درصد)، در افرادی که ناراحتی قلبی دارند 2/35 درصد(4/77-9/6-: CI95 درصد) و در سایر گروه های بیمار(سندرم متابولیـــک، چاقی مفـــرط، اختلال تحمل گلوکـــز، سرگـــیجه خوش خیم) 7/36 درصد(7/47-8/25 : CI95 درصد) به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: ایران جزء کشورهای است که شیوع تری گلیسریدمی در آن پایین است و با توجه به افزایش میزان شیوع تری گلیسریدمی و اهمیت آن در بیماری هایی از جمله قلب و عروق و دیابت مسئولان بهداشتی درمانی باید برنامه ریزی هایی را در جهت کاهش این اختلال در جامعه ارائه نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تری گلیسرید، شیوع، متاآنالیز، ایران

عنوان انگلیسی Prevalence of The Hypertriglyceridemia in Iran: A Meta-Analysis and Systematic Review Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Hypertriglyceridemia is asso-ciated with many risk factors that elevate the incidence of cardiovascular and diab-etes diseases. Therefore, informing the pre-valence of hypertriglyceridemia may be helpful for health authorities to make pro-grams for controlling of the condition. Aim of this present study was to obtain an ov-erall estimation of hypertriglyceridemia and trend of the condition in Iran. Materials & Methods: Using some valid keyword including triglycerides, prevale-nce, and meta-analysis in the databases of Googles choolar, SID, Pubmed, Magiran, Irandoc, Medlib and Iranmedex a total of 155 articles were collected. From the articles, 24 articles were reliable and inclu-ded in the study. Variance of each study was obtained using the binomial distrib-ution. Heterogeneity of the studies was assessed using I2 index, and the data were analyzed using random effects model and the STATA V. 11 software. Findings: Collectively, 24 articles were enrolled in this study. The overall preva-lence of hypertriglyceridemia was obtained 36.6%. Prevalence of hypertriglyceridemia was estimated as follow: In general popula-tion, 27.2% (95 CI: 21.1-33.3), in diabetic population 62.1% (95% CI: 51.1-73.2), in patients with heart disease 35.2% (95% CI: -6.9-77.4) and in other patient groups (me-tabolic syndrome, obesity, impaired glucose tolerance, or benign vertigo) 36.7% (95% CI: 25.8-47.7). Discussion & Conclusion: The prevalence of hypertriglyceridemia was low in general population in Iran, however, incidence of the condition was higher in patients with diabetic and cardiovascular diseases. So the health authorities should provide relevant programs to control the disorder.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله triglycerides, prevalence, meta-analysis, Iran

نویسندگان مقاله زینب باختری | z bakhtari


کورش سایه میری | k sayehmiri


جهانگیر عبدی | j abdiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-125&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23365.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار زیستی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات