مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۱۲-۱۱۹

عنوان فارسی بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با تعداد حوادث در شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر سیرجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فشارهای روانی محیط کار از جمله عوامل استرس زا است که بر سلامت روانی کارگران اثر می گذارد، و قادر است به کارکرد شغلی و ایمنی آنان آسیب رساند. مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین وضعیت سلامت روانی و کیفیت خواب کارگران با تعداد حوادث صنعتی در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی است که در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 345 نفر از کارگران شاغل در کارخانه هماتیت و گندله سازی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی General Health Questionnaire=GHQ)) و پرســش نــامــه اســتانــدارد کیفــیت خــواب پیـــتزبورگ (Pittsburg Sleep Quality Index=PSQI) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS vol.18 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام گرفت. یافته های پژوهش: میانگین سنی کارگران 78/4±92/30 سال و میانگین سابقه کار آن ها 24/3±47/5 سال بود. 9/82 درصد از کارگران از شغل خود راضی و 1/17 از کارگران از شغل خود ناراضی بودند. شیوع موارد مشکوک به اختلالات روانی با استفاده از نمره برش 23 در کل و 6 در خرده مقیاس نشان داد که 4/29 درصد از کارگران، مشکوک به اختلال روانی بودند. هم چنین 9/46 درصد از کارگران کیفیت خواب مطلوب و 1/53 درصد از آن ها کیفیت خواب نامطلوب داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای حوادث صنعتی در ایران، سلامت کارگران و کیفیت خواب آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است و نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی را در زمینه درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار سیاست گزاران، برنامه ریزان و مدیران کشوری قرار دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات روانی، سلامت عمومی، خواب،کیفیت خواب، گل گهر

عنوان انگلیسی Investigation of The Relationship Between General Health and Workers’ Sleep Quality and Work Incidence in Gole Gohar Mineral Industries Co., Sirjan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Psychological stress in work-place is among the stress-inducing factors that influence the workers’ health and dam-age their occupational performance and sa-fety. The present study was carried out to investigate the relationship between general health and workers’ sleep quality as well as the work safety in Gole Gohar Mineral Ind-ustries Co., Sirjan, Iran. Materials & Methods: The present cross-sectional and descriptive-analytical study was carried out in 2011-2012. The statist-ical population included 337 workers in Hematite and Pelletizing section in Gole Gohar Mineral Industries Co., Sirjan in Iran. The sampling was carried out in a simple random selecting method. A general health questionnaire having 28 questions (GHQ) and the Pittsburg Sleep Quality In-dex (PSQI) were applied in the study. Anal-yses of data were carried out using SPSS 19 software and descriptive and inferential statistics tests. Findings: The average age of workers was 30.92±4.78 years and their working experi-ence averaged 5.47±3.24 years. 82.9 perc-ent of the workers responding to the questi-onnaire were satisfied with their jobs, and 17.1 percent were not satisfied. Using 23- point break in large-scale and 6- point break in small-scale, psychological disorders were detected in 29.4 percent of workers. Also, 46.9 percent of the workers experienced satisfactory sleep and 53.1 percent of them experienced unsatisfactory sleep. Discussion & Conclusion: With the high incidence of industrial accidents in Iranian industrial environments, the workers’ health must be regarded as a prime necessity. The results of the present study could provide valuable information about the treatment and prevention of psychological disorders for policy-makers and relevant authorities
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سجاد زارع | s zare


نادر شعبانی | n shabani


اکبر بابایی حیدر ابادی | a babaei heydarabadi


مهدی اصغری | m asghari


راضیه امینی زاده | r aminizadeh


ولی الله ناظم الرعایا | v nazemorroaya


رضا دادفر | r dadfar


امیر رضا محمدی | a r mohamadiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-126&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23366.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت حرفه ای
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات