مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۲۹-۱۳۷

عنوان فارسی بررسی اثر ضد میکروبی فلز روی در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به بنزآلکونیوم کلراید و دارنده ژن smr جدا شده از نمونه های کلینیکی و لبنی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به اهمیت فلز روی(zn+2) به عنوان یک عنصر ضروری در سیستم های بیولوژیکی و اثرات سمی فلز روی، از طرفی پیدایش سویه های استافیلوکوک اورئوس smr+ مقاوم به ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم(QACs) به علت مصرف گسترده مواد بیوساید حاوی QACs منجــر به این شــد که در ایــن مـطالعه به بررســی حــساسیت استافیلوکوک اورئوس به فلز روی در مقایسه با سویه های مقاوم و حساس به ماده بیوساید بنزآلکونیوم کلراید و دارنده ژن smr پرداخته شود. مواد و روش ها: جداسازی سویه های استافیلوکوک اورئوس نمونه های لبنی و کلینیکی با استفاده از محیط کشت مانیتول سالت آگار در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت انجام شد و شناسایی سویه ها با روش مورفولوژی و بیوشیمیایی انجام پذیرفت. وجود ژن smr توسط PCR مورد بررسی قرار گرفت و MIC سویه های باکتری به غلظت های مختلف فلز روی با روش ماکرودیلوشن براث تعیین گردید. یافته های پژوهش: 20 سویه استافیلوکوک اورئوس از میان 40 نمونه لبنی و کلینیکی به طور انتخابی جدا شد. ژن smr در تمام سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به ماده بیوساید بنزآلکونیوم کلراید مشاهده شد و MIC تمام سویه های استافیلوکوک اورئوس در غلظت ppm 20 گزارش شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مهار رشد تمام سویه های استافیلوکوک اورئوس حساس و مقاوم به ماده بیوساید بنزآلکونیوم کلراید در غلظت ppm 20 فلز روی دیده شد و وجود ژن smr هیچ اثری در ایجاد مقاومت به فلز روی ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استافیلوکوک اورئوس، smr، ZnSo4

عنوان انگلیسی Antimicrobial Effects of Zinc in S. Aureus Strains Resistant and Sensitive to Benzalkonium Chloride and Holder smr Gene Isolated From Clinical and Dairy Samples
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Given the importance of zinc metal (zn+2) as an essential element in boil-ogical systems and the toxic effects of metals, on the other hand, and the emerg-ence of strains of Staphylococcus aureus (S. aureus) smr+ resistant to tetravalent amm-onium compounds (QACs) due to widesp-read use of materials containing Biocide QACs led to compare the sensitivity of S. aureus strains resistant to zinc and those strains having the biocide benzalkonium chloride and smr genes. Materials & Methods: S. aureus strains isolation from dairy and clinical samples was performed by using of mannitol-salt-agar medium at 37 ° C for 48 hours and the strains was identified with morphological and biochemical methods. The Smr gene was investigated by PCR and the minimum inhibitory concentration (MIC) of zinc for the bacterial strains was determined using broth microdilution. Findings: 20 strains of S. aureus were sele-ctively isolated from 40 samples of dairy and clinical. Smr genes were observed in all S. aureus strains resistant to the biocide benzalkonium chloride. The MIC concentr-ation was reported to be ppm 20. Discussion & Conclusion: The results showed that the growth of all strains of S. aureus, that is, the susceptible and the resis-tant to benzalkonium biocide zinc chloride substance is inhibited in 20 ppm concentr-ation of zinc and the presence of smr gene has no effect on resistance to zinc.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله staphylococcus aureus, smr, Zn-So4

نویسندگان مقاله محمد دادووک | m dadook


شهرزاد اشکر | sh ashkar


صدیقه مهرابیان | s mehrabian


محسن بیگلریان | m baiglarian


مونا زمانیان عضدی | m zamanian azodo


حکیمه زالی | h zali


شیما امینی | sh amini


حسن ولدبیگی | h valadbeigiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-128&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23368.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار زیستی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات