مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۳۸-۱۴۳

عنوان فارسی عامل دار کردن نانو تیوب های اسیدی چند دیواره با ترکیبات دی آزو حاصل از آمین های آروماتیک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی SW۷۴۲در شرایط invitro
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از علل عمده مرگ و میر در تمام جهان سرطان است. با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر هنوز در درمان قطعی این بیماری ناکام مانده است. کشف خواص شگفت انگیز بیولوژیک نانو تیوب های کربنی باعث شد تا آن ها کاندیدای خوبی برای مطالعه بر روی سلول های سرطانی باشند و از آن جا که عامل دار کردن باعث بهبود خواص و اصلاح نانو تیوب ها می شود، عامل دار کردن آن ها با ترکیبات مختلف مورد توجه قرار گرفت. از آن جا که بسیاری از ترکیباتی که در شیمی داروئی مطرح می شوند از خانواده دی آزو هستند در این مقاله سعی کردیم تا نانو تیوب های چند دیواره دارای عامل اسیدی را با ترکیبات دارای گروه دی آزو عامل دار کنیم. مواد و روش ها: همه محصولات به وسیله طیف سنجی FT-IR , RamanوSEM تایید شده اند. سپس محصولات به کمک روش MTT بر روی لاین سلولی SW742 مورد بررسی قرار گرفتند و توان زیستی سلول ها در غلظت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش: بررسی ها نشان داد که توان زیستی سلول های سرطانی در حضور نانو تیوب های عامل دار شده به مقدار قابل ملاحضه ای کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ترکیبات حاصل می توانند کاندیدای مناسبی برای ساخت داروهای موثر در درمان سرطان روده باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کربن نانو تیوب، سرطان روده، عامل دارکردن

عنوان انگلیسی Functionalization of Carboxylated Multi Walled Nanotubes With Diazo Compounds of Aromatic Amins and anti Cancer Study on SW742 Cell Line By Invitro Conditions
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the leading causes of death around the world is cancer. Despite the advances in science and technology, man has still failed to cure the disease. The discovery of amazing biological properties of carbon nano tubes caused that they would be good candidates for the research on cancer cells. Functionalization of carbon nanotubes is known to improve their prop-erties. Many compounds that have appli-cations in medicinal chemistry have diazo group. In this paper, we tried to func-tionalize MWNT-COOH with diazo comp-ounds. Materials & Methods: Modification was confirmed by FT-IR, Raman and SEM spectroscopy. The products were tested on colon cancer cells (SW742) by MTT assay. Viability of the colon cancer cells was investtigated in different concentrations of the functionalized products. Findings: The results demonstrated that the viability of cancer cells was profoundly de-creased in the presence of the function-nalized nanotubes. Discussion & Conclusion: Our results reve-aled that the functionalized nanotubes could be a suitable candidate for the synthesis of effective drugs on colon cancer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله carbon nanotube, colon center, functionalization

نویسندگان مقاله سعید حیدری کشل | s haydari kashl


مهدیه انتظاری | m entezari


ملک حکمتی | m hekmati


سمیه سلیمانی | s solaimaniنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-240-23&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23369.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده شیمی مواد خوراکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات