مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۴۴-۱۵۱

عنوان فارسی بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فعالیت های فیزیکی و بدنی می توانند کیفت زندگی کودکان را تحت تاثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در کودکان است که با توجه به آن می توان زمینه ای برای شناسایی نقاط قابل مداخله در مورد این مسئله فراهم آورد. مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه مورد بررسی دختران دبستانی 12-8 سال شهر تهران هستند. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود. حجم نمونه 384 نفر برآورد شد. برای بررسی کیفیت زندگی در کودکان از پرسش نامه معتبر و استاندارد بین المللی version 4.0 Peds QL استفاده شد. علاوه بر آن، یکسری سوالات مربوط به میزان و نحوه فعالیت های بدنی نیز از کودکان پرسیده شد. از آمار توصیفی، نیز آزمون تی و آنالیز واریانس برای تحلیل نتایج استفاده شد. یافته های پژوهش: 366 دانش آموز دختر دبستانی به این مطالعه وارد شدند. میانگین سنی 37/10 سال با انحراف معیار 13/1 و میانه سنی 10 سال به دست آمد. در این پژوهش میانگین نمره کیفیت زندگی در کل دانش آموزان 45/84 با انحراف معیار 16/10 برآورد شد. کمترین میانگین این نمرات مربوط به حیطه عملکرد عاطفی 23/82 با انحراف معیار 73/15 بود و بیشترین میانگین نمرات، مربوط به عملکرد اجتماعی 47/88 با انحراف معیار 99/13 به دست آمد. بین نمره حیطه عملکرد اجتماعی با میزان بازی با رایانه در طول روز ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.(P=0/03) بحث و نتیجه گیری: با توجه به ساعاتی که کودکان صرف بازی های رایانه ای می نمایند و به وضوح کیفیت زندگی ایشان را در حیطه های اجتماعی و سایر عملکرد ها کاهش می دهد، نیاز به برنامه ریزی سازمان یافته ای برای آگاه نمودن والدین و آموزش های موثر و راهکارهای عملی در این زمینه محسوس است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluating the Association Between Quality of Life and Physical Activity in Female Student Children
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Physical and bodily activities could affect the quality of life in children. In the present study, we decided to evaluate the relationship between the quality of life and the amount of physical activity in chil-dren. With the research, it is possible to ide-ntify the interventional points for the mana-gement of the problem. Materials & Methods: The present rese-arch, was a cross sectional survey. A rand-om sample of female students aged 8-12 years were entered to the study. Sampling method was multistage. Sample size was estimated 384 students. The generic of Iran-ian-version of pediatric quality of life inve-ntory (PedsQL 4.0) was used to measure HRQOL. In addition, some questions about the level and amount of activity were asked. Statistical methods that we used were T-test and ANOVA. Findings: Totally, 366 female students we-re selected for the study. The mean of age was 10.37 years (SD=1.13 years). Mean of total score of quality of life was 84.45 (SD=10.16) .The lowest mean of total score of quality of life was 82.23(SD=15.73) for emotional function and the highest mean of total score of quality of life was 88.47 (SD=13.99) for social function. Relatio-nship between social functioning score and video games was significant (P=0.03). Discussion & Conclusion: Because of the long time that students spend for video games, reduced quality of life especially in the social and other functional affairs was evident. Therefore, more attention should be dedicated to this problem. Furthermore, structured programs and educational appro-aches for their parents are also needed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سمیه غفوری فرد | s ghafourifard


محمد رستمی نژاد | m rostami nezhd


عباس نصراللهی | a nasrollahi


سعداله دارابی | s darabi


سعید سوخته زاری | s sokhtezariنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-240-24&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23370.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروبشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات