مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۵۲-۱۶۰

عنوان فارسی بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خشونت اعم از فیزیکی و کلامی علیه پرستاران مساله ای بسیار جدی است که می تواند کیفیت مراقبت پرستاری را دچار مخاطره سازد. تاکنون اندازه و وسعت خشونت علیه پرستاران و عوامل آن به طور دقیق در ایران شناخته نشده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391 بوده است. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، تجارب یک نمونه تصادفی شامل 147 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام از خشونت های کلامی و فیزیکی تجربه شده در طول سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: 7/87 درصد از شرکت کنندها مورد خشونت کلامی و 1/23 درصد مورد خشونت فیزیکی توسط بیمار قرار گرفته اند. هم چنین 8/89 درصد از پرستاران خشونت کلامی و 8/23 درصد خشونت فیزیکی توسط همراه بیمار را تجربه کرده اند. بر اساس نتایج، رایج ترین نوع خشونت علیه پرستاران زن و مرد به ترتیب خشونت کلامی و فیزیکی بوده است. هم چنین رابطه معناداری بین خشونت کلامی و فیزیکی علیه سن پرستاران به دست آمد، بدین صورت که خشونت کلامی و فیزیکی بیمار یا همراه بیمار علیه پرستاران با افزایش سن پرستار بیشتر می شود. بحث و نتیجه گیری: وقوع خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرسنل پرستاری بسیار بالا بوده و افزایش حراست بیمارستان ها در جهت کاهش خشونت پیشنهاد می شود. استفاده از رسانه ها و هم چنین آموزش کادر درمانی در زمینه کنترل خشونت و حمایت از آنان به منظور کاهش خشونت می تواند راه گشا باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خشونت، پرستار، بیمارستان

عنوان انگلیسی Survey of Violence Against Nursing in The Ilam Training Hospitals at 2012
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Physical and verbal violence against nursing are very critical problems that could influnce the quality of nuring cares. The extent and causes of violence against nurses are not fully determined in Iran, yet. So, the present study investigated all kinds of violences in the training hospitals of Ilam city in 2012. Materials & Methods: In the discriptive research, 147 subjects of nursing staff who had experinced physical or verbal violences during 2012 were randomly selected from the training hospitals of Ilam city using an author-made questionary. Findings: About 88.7% and 23.1% of the studied subjects had experinced the verbal and physical violence, respectively. Also, 89.8% and 23.8% of the nurses had experi-enced the verbal and physical violence, respectively from the patient followers. Based on the results, the most common violences against male and female nurses were verbal and physical, respectively. Mo-reover, a meaningful relationship was found between the violences and the age of nur-ses. Discussion & Conclosion: The occurance of physical and verbal violence against the nursing staff is high. The situation warns to the scurity autorities of hospitals to pay more attention to the nursing staff. Also, the using of media and the training of medical personnel may be helpful to alleviate vila-nces against nursing staff.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله violence, nursing, hospital

نویسندگان مقاله مصیب مظفری | m mozafari


حامد توان | h tavanنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-240-25&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23371.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات