مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۶۱-۱۶۸

عنوان فارسی بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های حومه ایلام در مورد عوامل خطرآفرین بیماری های قلبی-عروقی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری های قلبی-عروقی از شایع ترین علل مرگ و میر و نیز شایع ترین مسائلی هستند که زندگی بشر را تهدید می کنند. تخمین زده شده است تا سال 2020 قریب به 25 میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی-عروقی رخ دهد و این عامل به عنوان اولین عامل مرگ و میر شناخته شود. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که در آن تعداد 42 نفر از دبیران دبیرستان ها و مدارس راهنمایی حومه شهر ایلام به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به منظور سنجش تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش آن ها از روش مداخله آموزشی و آزمون دو مرحله ای قبل و بعد از آموزش استفاده شد. با استفاده از پرسش نامه که شامل سه بخش مشخصات دموگرافیک، سئوالات مربوط به آگاهی و سئوالات مربوط به نگرش بود، اطلاعات جمع آوری شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای دو ، فیشر و تی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های پژوهش: میانگین نمره آگاهی دبیران قبل از آموزش 1/3±71/37 و بعد از آموزش 5/1±80/41 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان داد.(P< 0.01) میانگین نمره نگرش دبیران قبل از آموزش 1/5±97/18و بعد از آموزش 6/4±99/18 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان نداد.(P=0.4) بین تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش با شغل همسر قبل و بعد از آموزش ارتباط معنی داری وجود داشت به ترتیب.(P=0.02)(P< 0.05) در حالی که ارتباط معنی داری بین میزان آگاهی و نگرش با سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت، سابقه ابتلای فرد، سابقه خانوادگی وجود نداشت.(P>0.05) بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد اختلاف معنی داری بین آگاهی دبیران قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود داشته ولی بین نگرش دبیران قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش ،آگاهی، نگرش، عوامل خطر آفرین بیماری های قلبی- عروقی

عنوان انگلیسی Survey The Effectiveness of Education on Knowledge and Attitude of High School and Guidance School Teachers of Ilam Urban About Risk Factors of Cardio-Vascular Diseases
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Cardiovascular diseases are the most common causes of mortality and morbidity that threaten the life of human being. American Heart Association (AHA) has estimated that until 2020, approximat-ely 25 million deaths would be occurring because of the diseases and these would be recognized as the first cause of mortality. The aim of the present study was to survey the effect of education on the knowledge and attitude of the teachers regarding card-iovascular risk factors in middle and high school children. Materials & Methods: This research was a descriptive study in which 42 teachers in middle and high schools in the urban reg-ions of Ilam were selected by a convenience sampling method. To evaluate the effecti-veness of the education on teachers the interventional education method and two-step test (pre and post education test) were used. At first, data collected by a questi-onnaire that consisted of three parts: Demo-graphic characteristics, questions about knowledge and attitude. After education, the knowledge and attitude of teachers reg-arding cardiovascular risk factors was assessed. Finally, the collected data were analyzed by the SPSS software and the statistics tests, chi-square, fisher exact and parried T- test. Findings: The mean score for the knowl-edge of teachers was 37.71±3.1 and 41.80±1.5 before and after the education, respectively (P< 0.01). The teachers' attitude mean scores were 18.97±5.1 and 18.99±4.6 in pre and post stages of the education which was not significant (P=0.4). There were significant relationships between the effect of education on the knowledge/ attitude and the job of husband in pre and post stages of the education (P=0.02 and P< 0.05, respectively). However, there were no significant associations between the sco-re of knowledge/ attitude and other param-eters including age, gender, educational level, location of residence, illness history, and family history of cardiovascular disea-ses (P>0.05). Discussion & Conclusion: Results of this research indicated that there was a signi-ficant differences between the knowledge of teachers in the pre and post education stages (P=0.000). However, there was no significant difference between the attitude of teachers in the pre and post education stages (P= 0.04).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زینب سهرابی | z sourabi


حمید تقی نژاد | h taghinezhad


مهدیه مقدم | m moghadam


مریم علیزاده | m alizadeh


معصومه سلامتی | m salamatiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-240-27&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23372.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات