مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۷۰-۱۷۶

عنوان فارسی بررسی تاثیر اتانل بر بقای سلول‌ های فیبروبلاست انسانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مصرف اتانل یا الکل اتیلیک(C2H5OH) می ‌تواند عوارض سمی در بدن داشته و موجب تغییرات گسترده‌ای در سلول‌ های بدن شود. اتانل در بدن به عنوان یک متابولیت عادی محسوب نمی‌ شود و متابولیسم آن از مسیرهای متنوعی انجام می ‌گیرد. در یک مسیر آلدئید دئیدروژناز، اتانل به استالدئید و در مرحله بعد به یک ماده جنبی با فعالیت کمتر به نام استات تبدیل می ‌شود. در صورتی که مقدار مصرفی آن بالا باشد، مســـیرهای دیـــگری به کار می ‌آیند که سبـــب به وجود آمـــدن مـــتابولیت ‌های فرعی خطـــرناکی از جملـــه گونه‌ های اکسیـــژنی فعال(ROS) Reactive oxygen species شوند که می‌ توانند به DNA و پروتئین ‌ها آسیب رسانده و ترکیبات سرطان‌ زا ایجاد کنند. مواد و روش ‌ها: در این پژوهش در دو مرحله اثر غلظت ‌های مختلف اتانل بر سلول‌ های فیبروبلاست انسانی توسط روش های مشاهده میکروسکوپیInvert و تست بقا MTT assay مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که در مرحله اول پس از 48 ساعت انکوباسیون در محیط کشت RPMI حاوی غلظت های مختلفی از الکل و در ادامه در مرحله دوم به منظور بررسی پایداری و ناپایداری اثـر اتانل بر نسل های بعدی این سلول ‌ها به مـدت 48 ساعت نیز در محیط کشت فـاقد اتانل کشت داده شدند. یافته ‌های پژوهش: مطالعات تست بقا نشان داد که پس از 48 ساعت انکوباسیون در غلظت های مختلفی از اتانل میزان بقا سلول های فیبروبلاست انسانی تغییر می یابد. از سوی دیگر در ادامه کشت سلول ها در محیط فاقد اتانل به مدت 48 ساعت تغییراتی را در میزان بقا در نســـل های بعـــدی مشاهده شد که این نتایج به کمک مطالعات میکروسکوپی تایید گردید. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تغییرات بقای سلول ‌های فیبروبلاســـت در شرایط غـــیاب الکل این گونه می توان نتیجه گرفت که اتانل سبب تغییراتی در سطح ژنتیکی نسل های بعدی سلول ها شده است و پیشنهاد می گردد که بررسی در سطح ژنتیکی و تعیین کاریوتیپ این سلول ها انجام شود تا امکان بروز اختلالات ژنتیکی مشخص گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اتانل، فیبروبلاست، مورفولوژی، بقا سلولی

عنوان انگلیسی The Evaluation of Ethanol Effects on Fibroblast Cells Viability
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Ethanol known as ethyl alc-ohol is a volatile, flammable, colorless liq-uid. It is primarily known as the type of alcohol found in alcoholic beverages. Its consumption is very high around the world. It has been reported that ethanol intake is associated with different diseases. There-fore, here in this study the effect of ethanol on human fibroblast cells was investigated. Materials & Methods: We have carried out cell survival and morphologic studies via Invert Microscope and MTT assay methods to evaluate survival rate and morphological alterations of human fibroblast cells treated with different concentrations of alcohol. Findings: Our findings suggested that etha-nol could possibly change human fibroblast cells morphology and survival rate after 48 h incubation. In addition to this, examining fibroblast cells after 48 h culturing without ethanol showed the maintenance of these changes in next generation of the cells. Discussion & Conclusion: It can be conclu-ded that ethanol can possibly cause genetic alterations of the human fibroblast cells, so karyotype evaluations is required to deter-mine these consequences.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ethanol, fibroblast, MTT assay, morphologic studies

نویسندگان مقاله پونه امینی گرام | p amini gram


سعید حیدری کشل | s kashl kashl


مونا زمانیان عضدی | m zamanian azodi


مجید رضایی طاویرانی | m rezaee tavirani


غلام بساطی | gh basati


مصطفی رضایی طاویرانی | m rezaei taviraniنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-220-129&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-23373.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروبشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات