مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سویه های ویبریوکلرای جدا شده از اپیدمی تابستان سال ۱۳۸۴ ایران با روش PCR
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ویبریوکلرا نوعی باکتری گرم منفی و عامل وبا است. مهم ترین فاکتور پاتوژنی ویبریوکلرا انتروتوکسینی به نام کلراتوکسین است که عامل بروز اسهال می باشد. علاوه بر کلراتوکسین و توکسین های جانبی همانندzot و ace، یکی دیگر از مهم ترین فاکتور های پاتوژنی ویبریوکلرا پیلی می باشد که در اتصال وکلونیزاسیون نقش کلیدی داشته و به tcp معروف است. مواد و روش ها: سویه ها در محیط اختصاصی کشت داده شدند. پس از انکوباسیون، کلنی های ظاهر شده با روش های بیوشیمیایی و سرولوژی تعیین هویت گردیدند. در مرحله بعد، پس از کشت سویه ها روی محیط LB و انکوباسیون به مدت 18 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد، از رسوب به دست آمده جهت استخراج DNA استفاده گردید. در نهایت با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، حضور یا عدم حضور ژن های z‏ot ،ace ، tcpA و ctxA با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: در سی و نه سویه مورد مطالعه، پس از انجام PCR، فراوانی ژن های Zot،Ace ، tcpA و ctxA به ترتیب برابر بود با 39 (100 درصد)، 39 ( 100 درصد)، 32 (61/84 درصد) و 35 ( 74/89 درصد). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان استنباط نمود که وجود ژن هایace و zotدر سویه های ویبریوکلرای فاقد ژن ctxA در بیماری زایی باکتری اهمیت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ویبریوکلرا، ctxA، tcpA، Ace، Zot

عنوان انگلیسی Frequency Analysis of Genes ctxA, tcpA, Ace and Zot in Vibrio Cholerae Isolated of Epidemy of Summer 2005 in Iran By PCR
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: V. cholerae, a Gram-negative bacterium is the causative agent of Cholera. V. cholerae O1 produces cholera toxin (CT) which is responsible for diarrhea. The zonula occludens toxin (Zot) acts on intestinal tight junctions to increase intestinal permeability. The accessory cholera enterotoxin (Ace) increases the potential difference across intestinal epithelium and alters ion transport. V. cholerae athogenicity depends on a combination of factors known as ability to produce a cholera toxin (CT) and to adhere and colonize small intestine through colonization factor known as toxin-coregulatedpilus (TCP). Material & Methods: Thirty nine El Tor variants were obtained from outbreaks during 2005 in Iran. After detection of isolates by biochemical methods, and serotyping, chromosomal DNA was extracted by standard phenol/chloroform method. The oligonucleotide primers for each of the selected virulence-associated factors were designed based on available GenBank sequences for V. cholerae O1 E1 Tor for all the genes. PCR assay was performed and the PCR product was run and visualized in 1.5% agarose gels stained with ethidium bromide. Findings: In the present study, PCR was used to detect the presence of ctxA, Zot, Ace, and tcpA genes on 39 V. cholerae strains isolated from the summer epidemic 2005 in Iran. With the specific primers, the V. cholerae isolates were analysed by PCR for the presence of tcpA, ctxA, Ace and Zot genes. PCR showed that the genes encoding cholera toxin (ctxA), toxin co-regulated pilus (tcpA), accessory cholera enterotoxin (Ace) and zonula occludens toxin (Zot) were present in 89.74%, 84.6%, 100% and 100% of the isolates, respectively. Discussion & Conclusion: The results of our study confirm that strains without ctxA gene, Ace and Zot genes are important and can be the causative agent of cholera.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباس ملکی |
گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (Islamic azad university of zanjan)

ایرج پاکزاد |
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

شیوا حسینی |
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (Baqiyatallah university of medical sciences)

رضا رنجبر |
گروه میکروبیولوژی،انستیتو پاستور ایران
سازمان اصلی تایید شده: انستیتو پاستور ایران (Pasteur institute of iran)

محمدرضا پور شفیع | mohammad reza pour shafi


رضا محبی |


سبحان غفوریان |


علی همتیان |


نورخدا صادقی فرد |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-122&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات