مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۷-۱۱

عنوان فارسی بررسی تاثیر گیاه یونجه (Medicago sativa) بر بهبود زخم در موش های آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: زخم به مفهوم گسیختگی قسمتی از بافت های بدن یکی از مشکلات امروزه جامعه پزشکی محسوب می شود. هر سال، حوادث رانندگی به ایجاد زخم های متنوع در هزاران نفر منجر می گردد. بنابراین، انجام تحقیق به منظور یافتن راهی برای بهبود سریع زخم از اهمیتی ویژه برخوردار است. گیاه یونجه توسط بعضی افراد به عنوان داروی التیام بخش زخم استفاده می شود. از این رو، در این تحقیق با هدف یافتن دارویی مناسب، تاثیر عصاره یونجه بر التیام زخم در مدل حیوانی را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ها: در این مطالعه بر روی قسمت پشت 35 موش با استفاده از تیغ بیستوری زخمی به طول یک سانتی متر ایجاد گردید. سپس این موش ها به پنج گروه هفت تایی تقسیم شدند. گروه اول و سوم با عصاره خام یونجه تازه و گروه دوم و چهارم با عصاره آبی خشک شده یونجه درمان شدند. گروه پنجم به عنوان گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی دریافت کردند. بهبودی زخم با اندازه گیری طول زخم و هم چنین سرعت بهبودی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش: میانگین طول زخم در گروه هایی که عصاره تازه یونجه دریافت کرده بودند کمتر از میانگین طول زخم در گروه شاهد بود، هر چند این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. هم چنین سرعت رشد در گروهی که چند بار عصاره تازه یونجه دریافت کرده بودند به طور قابل ملاحظه ای سریع تر از سایر گروه ها مخصوصا گروه شاهد بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این مورد انجام گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله یونجه سیاه، بهبود زخم، موش

عنوان انگلیسی Effects of Medicago sativa Plant on Wound Healing in Animal Model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Wound which is destruction of tissue is now considered a main problem in medicine. Road traffic accidents cause thousands of wound cases each year. Therefore, investigation in finding new curative approaches for wound healing is very important. According to Iranian traditional medicine, Medicago sativa was used as wound healer by different people. In this research, to find a new curative approach, the effects of this plant on wound healing has been investigated. Materials & Methods: In this interventional investigation, using a sharp knife, a 1cm length wound was made on the back of each of the 35 mice. Then, the mice were randomly classified in to 5 groups. Group1 and 3 were treated with raw fresh extract of Medicago sativa and groups 2 and 4 with dried watery extract of the plant. Group5 was treated with saline as control group. Findings: The mean of wound size in groups treated with fresh raw extract of the plant was smaller than that of the control group. However, the difference was not statistically significant. Also, healing duration in the group treated with fresh raw extract for five days was considerably better compared with that of the control group. Discussion & Conclusion: More investigations are recommended to get a stronger result about curative effects of Medicago sativa.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Medicago sativa wound healing, mice

نویسندگان مقاله مرتضی یوسفی |
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

هدایت الله شیرزاد |
گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

حسین یوسفی |
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-121&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات