مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۱۲-۱۹

عنوان فارسی تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: درد پدیده ای طبیعی و جزء لاینفک زایمان است. تاکید زیادی در درمان درد زایمان وجود دارد. از آن جائی که کاهش درد با استفاده از دارو اثرات نامطلوب به همراه دارد، بهتر است از روش های غیردارویی در تسکین درد استفاده شود. یکی از روش ها، استفاده از طب فشاری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا بود. مواد و رو ش ها: این کار آزمایی بالینی روی 60 خانم نخست زا انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. روش گرد آوری داده ها پرسش نامه بود. ابتدا قبل از هر گونه مداخله، شدت درد با استفاده از مقیاس سنجش درد(VAS) در دیلاتاسیون 4 سانتی متر و سپس 6 و 8 و 10 سانتی متر سرویکس اندازه گیری شد. بعد از انجام مداخله، شدت درد مجددا اندازه گیری شد. برای انجام مداخله، با شروع هر انقباض کمک پژوهشگر در گروه مورد با انگشتان شست خود بر روی نقطه هوگو در هر دو دست مددجو فشار وارد نمود و در گروه شاهد انگشتان شست با نقطه هوگو تماس داشتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تی تست، کای اسکوئر و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین شدت درد مرحله اول بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد وجود دارد هر چند با پیشرفت لیبر، شدت درد نیز افزایش می یافت، در گروه مورد این افزایش به طور معنی داری کمتر بود(0P=) هم چنین در این گروه میانگین شدت درد قبل و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 4 و 6 و 8 سانتی متر معنی دار بود،(0P=). بین میانگین طول مدت مرحله اول و دوم نیز اختلاف معناداری بین دو گروه مورد و شاهد وجود داشت.(0P=) بحث و نتیجه گیری: فشار بر نقطه هوگو به تسکین درد و کوتاه شدن مدت زایمان منجر می گردد و هیچ عارضه جانبی روی مادر و نوزاد ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شدت درد، درد زایمان، نقطه هوگو، زنان نخست زا

عنوان انگلیسی Effects of Acupressure at The Hugo Point(LI4) on Labor Pain And Duration of Delivery in Nulliparous Women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Pain is a common phenomenon and an inevitable part of childbirth process. There is an increasing emphasis on intrapartum pain management. However, because of potential side-effects of drugs, it is important to use nonpharmacologic pain-relieving measures. Acupressure is one of the non-pharmaceutical methods. We aimed to investigate the efficacy and safety of acupressure at the hugo point on labor pain and length of delivery time in nulliparous women. Materials & Methods: This clinical trial was performed on 60 eligible nulliparas women. The women were randomly assigned to either the case or control group. The participants received acupressure or touch on LI4 acupoint on two hands. Data were collected by means of questionnaires. Labor pain was measured four times using a structured questionnaire, a subjective labor pain scale [VAS]), before and after the intervention in 4, 6, 8 and 10 cm cervical dilation. Length of delivery time was calulated in two stages. The data were analyzed using SPSS software and descriptive statistical, paired t-test, chi square and independent t-tests. Findings: The results indicated that there was a significant difference between the severity of the first stage pain post-intervention in both the case and control groups. However, severity of labor pain increased with more progress of the labor in both the groups, but in the case group, this increase was significantly less in the control group, (p=0). Also, in this group, in4, 6 and 8 cervical dilation, there was a significant difference between the mean of the pain before and after the intervention (p=0).Comparing duration of first stage of labor between the case and control groups, it was found out that the two groups had significant difference (p=0). There was a significant difference in the duration of the active phase of labor and length of delivery time between the groups (p=0). Discussion & Conclusion: Hugo-point acupressure resulted in significant pain relief in the first stage of labor and shortening the length of delivery time. No obvious adverse effects were observed in maternal and neonatal outcome.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله تهمینه صالحیان |
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (Zahedan university of medical sciences)

فرانک صفدری |
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

آرزو پیرک |


افسانه کاظمیان |


زهرا عطاردی |


شهین دخت نوابی ریگی | navabi rigiنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-123&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات