مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۲۰-۲۶

عنوان فارسی بررسی اثر تجویز مزمن مرفین بر رفتار تغذیه ای موش های صحرایی نر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اوپیات ها در تنظیم برخی از کارکردهای بدن و تظاهرات رفتاری نقش دارند. مصرف مزمن یا حاد مرفین می تواند پاسخ های متفاوتی را به همراه داشته باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تجویز حاد و مزمن مرفین بر میزان مصرف غذا در رت های نر بوده است. مواد و روش ها: برای این منظور از 30 سر موش صحرایی نر با وزن حدود 300-250 گـــرم از نژاد اسپراگ-داولی استفاده شد که به طور تصادفی در 3 گروه کنترل، حاد و مزمن(معتاد شده) توزیع شدند. 12 ساعت پس از ناشتایی، به گروه حاد یا مزمن مرفین و به گروه کنترل نرمال سالین تزریق گردید. سپس هر حیوان به قفس ویژه آزمایش که دسترسی آسان به آب و غذا داشت انتقال یافته و میزان مصرف تجمعی غذا به فاصله هر 15 دقیقه طی دوره ای یک ساعته، و نیز 4 ساعت پس از تزریق اندازه گیری شد. در تحلیل آماری داده ها، در آزمون ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی دانت استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های ما نشان داد که تجویز حاد مرفین با دوز 10 میلی گرم/کیلو(در موش های غیر معتاد) باعث تاخیر در شروع تغذیه و کاهش مصرف غذا در 60 دقیقه نخست پس از تزریق، در مقایسه با گروه کنترل شده بود. ولی میزان مصرف غذا را در 4 ساعت پس از تزریق افــزایش داد. تجــــویز مـــرفین با دوز 10 میلی گرم/کیلو به موش هایی که به طور مزمن مرفین دریافت کرده بودند(موش های معتاد) تاخیری در شروع تغذیه ایجاد نکرد و مصرف غذا را هم در 60 دقیقه نخست و هم در 4 ساعت پس از تزریق افزایش داد که این افزایش نسبت به گروه حاد(غیر معتاد) و کنترل معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه اوپیات ها می توانند رفتار تغذیه ای حیوانات را تغییر دهند و نیز این که الگوی پاسخ تغذیه ای به مرفین در موش های معتاد در مقایسه با موش های غیر وابسته متفاوت است. هم چنین اعتیاد به مرفین باعث افزایش حساسیت پاسخ تغذیه ای نسبت به میزان آن در موش های صحرایی نر می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مرفین، مصرف غذا، اعتیاد، موش صحرایی

عنوان انگلیسی Effect of Chronic Administration of Morphine on Male Rats' Feeding Behavior
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Opiates regulate some body functions and behaviors. Chronic or acute abuses of morphine may have different body responses. Therefore, the aim of this study was to examine the acute and choronic effects of morphine administration on food consumpsion in male rats. Materials & Methods: 30 male spraugue-dawley rats with 250-300 g weight were randomly assigned in 3: control, acute and chronic (already addicted) groups. 12 h after fasting, morphine was injected for the acute and chronic, while the control group received normal saline. Then, each animal was put in test cages with water and food. Then, libitum and food consumption were measured at 15min intervals, until one hour, and also the amount of food intake 4 h after the injection. Findings: We found that administration of morphine (10 mg/ kg/ i.p) to acute (non-addicted group), caused a delay in feeding and decreased food intake in the first 60 minutes, but food intake increased at 4 h compared to control group. Conversely, administration of morphine (10 mg/ kg/ i.p) to chronic (addicted) male rats didn't cause a delay in food intake and increased food intake during the first 60 minutes. Moreover, at 4 h after the injection, the amount of food intake increased. This difference was significant in comparison to acute (non-addicted) and control groups. Discussion & Conclusion: Our study showed that opiates can alter feeding behaviors and the pattern of feeding responses to morphine differs in addicted rats from non-dependent rats. Morphine addiction also increases body sensitivity to its nutritional response in male rats.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, morphine, food intake, addiction, rat

نویسندگان مقاله محمد صوفی آبادی |
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

محمد حسین اسماعیلی | mohammad hossein
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

هاشم حق دوست یزدی | haghdoost yazdi
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

حسن اژدری زر مهری | azhdari zarmehri
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

محمد حسین کریم فر | mohammad hossein
گروه تشریح، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-124&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات