مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۲۷-۳۴

عنوان فارسی بررسی میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در پره اکلامپسی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پره اکلامپسی نوعی سندرم ویژه حاملگی و از علل اصلی مرگ و میر مادر و جنین است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سطوح سرمی آدیپونکتین، رابطه بین لپتین و آدیپونکتین و نیز میزان نسبت لپتین به آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان باردار نرمال بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 60 نمونه بیمار، شامل 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و نمونه غیر بیمار شامل 30 زن باردار نرمال، مورد بررسی قرار گرفت. میزان سطــوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در نمونه ها با استفاده از روش ELISA اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری t‏-test مستقل و آنالیز همبستگی پیرسن انجام شد. مقادیر 05/0>p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش: سطوح سرمی لپتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی به طور معنی داری بالاتر از گروه نرمال بود، در حالی که سطوح سرمی آدیپونکتین کاهشی معنی دار را نشان داد. همبستگی معکوس معنی داری بین سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در هر دو گروه بیمار و نرمال مشاهده گردید. نسبت لپتین به آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی افزایش معنی داری را نشان داد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش غلظت لپتین و کاهش سطوح آدیپونکتین می تواند به عنوان نوعی شناساگر در تشخیص پره اکلامپسی شدید مطرح گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لپتین، آدیپونکتین، پره اکلامپسی

عنوان انگلیسی Serum Concentration of Leptin And Adiponectin in Preeclampsia
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Preeclampsia, a pregnancy specific syndrome, is a major cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. The aim of the present study was to assess relationship between leptin and adiponectin, and leptin/adiponectin ratio in preeclamptic women compared with normal pregnant women. Materials & Methods: A cross-sectional study was designed. The patients consisted of 30 preeclamptic women. The control group consisted of 30 healthy pregnant women. Serum levels of total leptin and adiponectin were assessed using commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methods. The unpaired Student’s t-test and Pearson’s correlation analysis were used for statistical analysis. Findings: Serum levels of leptin were significantly higher in preeclamptic group than in normal control group, while adiponectin levels decreased. There was a significant negative correlation between leptin and adiponectin in normal control group and also in preeclamptic women. The leptin/adiponectin ratio increased significantly in preeclamptic patients. Discussion & Conclusion: The findings of the present study suggest that increase in leptin and decrease in adiponectin levels can help as a biomarker for diagnosis of severe preeclampsia.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, leptin, adiponectin, preeclampsia

نویسندگان مقاله علی خسروبیگی |
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (Lorestan university of medical sciences)

ناهید لرزاده |
گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (Lorestan university of medical sciences)

حسن احمدوند |
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (Lorestan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-125&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات