مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۳۵-۴۲

عنوان فارسی کارآزمائی دوسوکور بررسی تاثیر ژل آگار خوراکی در پیش گیری از ابتلاء به زردی غیر همولیتیک در نوزادان رسیده سالم
چکیده فارسی مقاله مقدمه: زردی نوزادی یکی از شایع ترین بیماری های دوران نوزادی است که 5 تا 10 درصد نوزادان را نیازمند فتوتراپی می کند. درمان با فتوتراپی مشکلاتی از قبیل افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، هزینه متعاقب آن و جدایی مادر و نوزاد را به دنبال دارد. در نتیجه، کاهش نیاز به فتوتراپی بسیار اهمیت دارد. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر پیش گیرانه ژل خوراکی آگار بر سطح بیلی روبین، زردی بالینی و نیاز به فتوتراپی در نوزادان رسیده سالم بود. مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی دوسوکور، 50 نوزاد رسیده وارد مطالعه شدند که 25 نفر در گروه آگار و 25 نفر در گروه پلاسبو قرار گرفتند. تغییرات سطح بیلی روبین، زردی بالینی و نیاز به فتوتراپی در روز های اول، سوم و پنجم بررسی شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: وزن هنگام تولد، وزن روزهای سوم و پنجم، سن اولین ویزیت، جنس و سایر اطلاعات دموگرافیک در دو گروه اختلاف معنا داری نداشت. سطح سرمی بیلی روبین در هر دو گروه افزایش نشان داد، اما این افزایش به طور معنا داری در گروه آگار نسبت به گروه پلاسبو کمتر بود و زردی بالینی و نیاز به فتوتراپی نیز به طور معنا داری در گروه آگار نسبت به گروه پلاسبو کمتر بود. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که مصرف آگــــار خوراکی در نوزادان رسیده باعث کاهش سطح بیلی روبین و زردی بالینی و کاهش نیاز به فتوتراپی می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زردی نوزادی، آگار خوراکی، پیش گیری، بیلی روبین سرم

عنوان انگلیسی Effects of Oral Agar Gel in Prevention of None-hemolytic Jaundice in Normal Term Neonates A Double-Blind Controlled Trial
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Neonatal jaundice is one of the most common diseases in neonatal period and 5-10% of all the newborns require phototherapy. Phototherapy has some problems including increasing the duration of hospitalization, costs and mother-child separation so, reducing the duration of phototherapy is important. Our aim was to determine the prophylactic effect of oral agar on serum bilirubin level, clinical jaundice and phototherapy requirement in normal term neonates. Materials & Methods: This double-blind clinical trial included 50 term infants divided into Agar-supplemented group (n=25) and placebo group (n=25). We studied the changes in serum bilirubin values, clinical jaundice and phototherapy requirement at the first, third and fifth days. The results were compared statistically, mainly using analysis of variance with SPSS software. Findings: The birth weight and the weights on the third and fifth days, age, sex, distribution and other demographic variables did not differ between the two groups of infants. Serum bilirubin levels increased in both the groups during the study, but this increase in oral Agar group was significantly lower than that of the placebo group. Further more, clinical jaundice and phototherapy requirement were significantly lower in oral agar group. Discussion & Conclusion: we concluded that agar supplementation in normal term neonates reduces the bilirubin level, clinical jaundice and phototherapy requirement.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهاره بهمن بیجاری | bahman bijari
گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

پدرام نیک نفس |
گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

لیلا رضی |
گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

اکرم نخعی |
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-126&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات