مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۴۳-۴۹

عنوان فارسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان اول ابتدائی شهر یزد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فراوانی چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال افزایش است و امروزه به صورت نوعی مشکل سلامتی در آمده است که از تغییر در عـــادات غذائی و کــاهش فعالیت بدنی به عنوان شایع ترین علل آن یاد می شود. گزارش های موجود نشان دهنده تاثیر مهم این مشکل در بروز ناتوانی ها و مرگ در سنین بالاتر است. در این تحقیق فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان 7-6 ساله یزدی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 2768 دانش آموز دختر و پسر کلاس اول ابتدائی مدارس شهر یزد مورد پرسش گری قرار گرفتند. مدارس به صورت تصادفی ساده و دانش آموزان در هر مدرسه از طریق سرشماری انتخاب شدند. قد و وزن آنان اندازه گیری و نمایه توده بدنی هر کدام محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری EPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: 3/6 درصد کودکان اضافه وزن داشته و 4/2 درصد چاق بودند. اضافه وزن و چاقی به ترتیب در پسرها 9/5 درصد و 6/2 درصد و در دخترها 7/6 و 3/2 درصد مشاهده شد. فراوانی اضافه وزن و چاقی در فرزندان مادران با تحصیلات بالاتر، کودکان با دفعات مصرف بیشتر پفک و چیپس در هفته و نیز وزن بالاتر در هنگام تولد به طور معنی داری بیشتر بود. ضمنا، رابطه معنی داری بین جنس، مدت مصرف شیر مادر، سابقه مصرف شیر مصنوعی و نیز مدت تماشای تلویزیون و مصرف سایر تنقلات با اضافه وزن و چاقی به دست نیامد. بحث و نتیجه گیری: تغییر در شیوه زندگی، به ویژه تغییر عادات غذائی در بچه ها توصیه می شود. والدین و مدارس گروه های هدف مهم در برنامه های مداخله ای سلامت عمومی برای کاهش چاقی و اضــــافه وزن در کودکان محسوب می گردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضافه وزن، چاقی، کودکان، یزد

عنوان انگلیسی Prevalence of Overweight And Obesity Among The First Grade Primary Students in Yazd
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The frequency of obesity in the childhood and developing in developed countries is increasing. Childhood obesity as a health problem has been due to changes in food habits and decreased physical activity as the most common causes. Existing reports indicate disability and death in higher ages an important result of this problem. The present study was carried out to assess the prevalence of overweight and obesity among primary school students in Yazd(south-west Iran). Materials & Methods: The cross-sectional study of 2768 male and female students of first-grade elementary schools in Yazd was accomplished. Simple random school students in each school were selected through census. Their height and weight were measured and BMI was calculated. The collected data was statistically analyzed using the software EPI 6. Findings: 6.3 percent of the children were overweight and 2.4 percent obese. The frequency of overweight and obesity in boys 5.9% and 2.6% and in girls 6.7% and 2.2%, respectively. Prevalence of overweight and obesity (BMI at or above the sex-specific 85th) in children with high frequency of snack chips intakes per week, mothers' education, and higher birth weight was significantly more. Also, a non-significant relationship was found among gender, duration of breast milk consumption, history of consumption of supplementary feedings, watching TV and using other junk foods and overweight or obesity. Discussion & Conclusion: Changes in lifestyle such as changing food habits in children is recommended. Parents and schools important are target groups in public health intervention programs to reduce obesity and overweight in children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن میرزایی |
مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

مهران کریمی |
گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-127&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات