مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۵۰-۵۵

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای نتایج خودسنجی و ارزشیابی دانشجویان از عملکرد آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۸۶-۱۳۸۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشی یکی از گسترده ترین مباحث فرایند آموزش است. امروزه برای بررسی هر گونه رشد توسعه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی از روش های مختلف ارزشیابی به عنوان عامل تعیین کننده استفاده می گردد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی، مقطعی است که در سال تحصیلی 86-1385 صورت گرفت. نمونه های مورد مطالعه از 193 نفر دانشجو تشکیل شده که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. هم چنین کلیه اعضا هیات علمی که در نیم سال تحصیلی دوم 86-85 مشغول به تدریس بودند به صورت سر شماری به تعداد 27 نفر، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار به کار گرفته شده با توجه به اهداف تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بود داده های گردآوری شده از طریق آزمون خی دو و F,Z مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد بین نتایج ارزشیابی دانشجویان و خودسنجی اساتید در حیطه های خصوصیات فردی استاد، روش آموزش، توان علمی، ارتباط استاد با فراگیر، ارتـقاء کیفیت پژوهش در آموزش و به کارگیری وسایل کمک آموزشی توسط استاد تفاوت معنی دار وجود نداشت. ولی بین نتایج ارزشیابی دانشجویان از اساتید بر حسب جنسیت، ترم تحصیلی، رشته تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی دار بود.(001%P<). نتایج آزمون آمــــاری بین خودسنجی اساتید و نوع استخدام، مدرک تحصیلی، جنسیت و سابقه تدریس استاد تفاوت معنی دار نشان نداد. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد، نتایج خود سنجی اساتید با ارزشیابی دانشجویان تطابق دارد و رابطه متقابل دانشجو و استاد از استحکام بیشتری بر خوردار است و دانشجویان انتظارات آموزشی خــود را به صــــورت واقع بینانه و نزدیک به نظرات اساتید مورد ارزیابی قرار داده اند. و خودسنجی اساتید را می توان به همراه ارزشیابی دانشجویان، به عنوان ابزاری کارآمد در ارزشیابی اساتید به کار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانشجو،استاد، عملکرد آموزشی، ارزشیابی

عنوان انگلیسی Compative Study of The Students' Self-assessment And Evalution of Professors' Training Performance in Ilam University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Assessment is one of the most extensive parts of training process due to its special nature and functions in an educational system. Today, to study improvement and growth in any area such as economy, culture, socialety, and education, assessment is needed as a comperstone of the process. Comparing results of self-assessment and assessment done by students about professors, this research was done to investigate the training performance in Ilam University of Medical Science. Material & Methods: This research was a sectional analytic study to compare the results of faculty members' performance self-assessment with the results of assessment done by their students during 2006. The samples included of 193 students selected via stratified random method. 27 of the academic members teaching on the second semester of 2006-7 were selected for this study. The tool used, was a questionnaire of 51 questions designed by the researcher. The collected data were analyzed using descriptive and deductive statistics of chi-square, F and Z test. Findings: This research revealed that there was not any difference between the results of self-assessment and the results of assessment done by students concerning the professors' personal characteristics, training methods, scientific capabilities, communication with students, improving research quality in training, and using training aids. There was a significant difference between the assessment results of students with different genders, degrees, semesters and fields of study. The results of statistical analysis showed that there was no significant difference between self assessment of academic members & their gender, teaching experience academic, degrees & also the employment status. Discussion & Conclusion: The findings of the research showed that the results of self-assessment conform to the results of assessment done by students. This implies mutual understanding between the professors and their students, which causes the students to evaluate their educational expectations realistically and much similar to their professors. As a result, self-assessment of professors along with the assessment by students could be an effective approach in assessing professors’ performance. The researchers believe that professors' self-assessment is a valuable tool for improving teaching skills.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, professor, student, training performance

نویسندگان مقاله مرضیه علایی |
معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (Kermanshah university of medical sciences)

نسرین جلیلیان |
گروه زنان وزایمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (Kermanshah university of medical sciences)

عبدالحسین پورنجف |
گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

عظیم اعظمی |
امور پژوهش، معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

فریبا مهدی زاده |
امور آموزش، معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-128&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات