مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۷-۱۲

عنوان فارسی مقایسه‌ تأثیر پتدین هیدروکلراید با دیکلوفناک سدیم(دیکلن) بر شدت درد پس از سزارین
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: یکی از مشکلات بیماران بعد از عمل جراحی درد می باشد. سزارین شایعترین عمل جراحی زنان بوده و اغلب بیماران سزارین شده، درد بعد از عمل را به علل مختلف، تجربه می کنند. داروهای مختلفی به عنوان ضد درد بعد از عمل مورد استفاده قرار می گیرند، اگر چه استفاده از داروهای مخدر وریدی یا عضلانی برای کنترل درد بعد از عمل بسیار رایج است، اما عوارض جانبی این داروها باعث ایجاد محدودیت در استفاده از آنان می گردد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی کاربردی، یک سو کور و دو متغیره است که با هدف مقایسه تأثیر پتدین هیدروکلراید با دیکلوفناک سدیم بر شدت درد پس از سزارین در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) ایلام در سال 1385، انجام گرفته است. در این تحقیق 100 نفر زن سزارین شده (50 نفر گروه پتدین و 50 نفر گروه دیکلوفناک ) مورد مطالعه قرار گرفتند. مسکن خاص هر گروه به صورت عضلانی به زنانی که دچار درد ناشی از برش جراحی سزارین شده بودند، تزریق شد و با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد(VAS)، میزان تأثیر هر کدام از این دو دارو بر شدت درد ارزیابی و سپس با هم مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مجذور کای، من ویتنی یو، رگرسیون رتبه ای و آزمون t، استفاده شد. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج پژوهش، در مرحله قبل و 20 دقیقه اول بعد از مداخله، دو گروه از لحاظ میزان شدت درد با هم تفاوت معنی دار آماری نداشتد، اما در 20 دقیقه دوم، سوم و 120 دقیقه بعد از مداخله، میزان شدت درد در گروهی که دیکلوفناک سدیم دریافت کرده بودند نسبت به گروه پتدین به طور معنی داری کاهش داشت (P< 0.05). نتیجه گیری نهایی: با توجه به یافته های این تحقیق ، دیکلوفناک سدیم (ضددرد غیر مخدر) بر کاهش درد پس از سزارین مؤثرتر از پتدین هیدروکلراید (ضددرد مخدر) می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study on Efficacy of Pethidine Hydrochloride and Diclofenac Sodium Diclen) on Pain Severity after Cesarean Section
چکیده انگلیسی مقاله Abstract introduction: Pain is a post-operation problem in patients. Cesarean section is a common surgery among women and many patients experience pain after surgeries for a reason or another. Although using narcotic drugs for controlling post-operative pain is a wide- spread routine, side effects of such drugs have caused a limitation in their use. Materials & Methods: This is an applied, mono-blind, trial clinical study performed to assess the effectiveness of pethidine hydrochloride and diclofenac sodium on pain relief after cesarean in Shahid Mostafa Khomaini hospital of Ilam (in 2006). During the trial, 100 women undergoing cesarean (50 women in pethidine group and 50 women in diclofenac group) were observed and assessed. While the patient had pain, intra muscular analgesic (in accordance with the group) was injected for her, then she was assessed by Visual Analog Scale, V.A.S, and compared. The data was analyzed by chi- square, Mann-Whitney, ranked- regression and Tstudent tests. Results: According to results, Mann-Whitney test showed that pain severity in diclofenac sodium was lower than that in pethidine group. There was a singnificant decrease of pain, statistically, in the second and third 20 minutes and 120 minutes after the intervention (p< 0.001). Discussion: Considering the findings of this research, diclofenac sodium (non-narcotic analgesic) is more effective than pethidine hydrochloride (narcotic analgesic) to relieve the pain after surgical operations amony patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید تقی نژاد | ...
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

زینب سهرابی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

بهزاد مهلکی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-38&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات