مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۱۳-۱۸

عنوان فارسی مطالعه اثر تزریق میکرونی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات بر میزان اشتها
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: تاکنون در رابطه با نقش گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات در تنظیم اشتها تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. دراین مطالعه به ارتباط گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات و اهمیت آنها در تنظیم دریافت غذا در جوجه خروس های گوشتی پرداخته شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه 12 قطعه جوجه با وزن 750-700 گرم پرورش داده شد. با استفاده از دستگاه استریو تاکس در بطن راست مغزی پرندگان کانول گذاری انجام شد. سپس با تزریق داخل بطــن مغزی (ICV) آگونیستDHPG)) و آنتاگــونیست (AIDA) گیرنده هــای متابوتروپیک گلوتامات بترتیب در دوز های 1 میکرومول و 2 میلی مول، دریافت تجمعی غذا در زمانهای مختلف پس از تزریق، با استفاده از کامپیوتر محاسبه گردید. در این تحقیق پرندگان به روش مربع لاتین تکراری در 4 گروه و در روزهای 1 ، 3 ، 5 و 7 داروهای مورد نظر را دریافت نمودند. یافته هـای پژوهش: تجویز داخل بطن مغزی DHPG (آگونیست گیرنده گلوتاماتی گروه I)، دریافت غذا را بطور معنی‌داری افزایش (بطور متوسط 7/28 درصد) داد. در حـالیکـه AIDA (آنتاگونیست گیرنده گلوتاماتی گروه I)، دریافــت غــذا را بطور معنی داری کاهــش (بطـور متوسط30 درصـد) داد (05/0>P). نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج بدست آمده ، گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات اثرات مرکزی قابل ملاحظه ای بر دریافت غذا در جوجه خروس های گوشتی داشته و در این پروسه با اهمیت تلقی می شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، اشتها، گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات، جوجه گوشتی

عنوان انگلیسی A Study on Microinjection Effects of Metabotropic Glutamate Receptors on Appetite
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: There is little investigation performed regarding the use of metabotropic glutamate receptors in birds. In this study, we had investigated the use of metabotropic glutamate receptor agonist and antagonist to determine the appetite of broiler cockerels. Material and methods: 12 broiler cockerels of were reared until 700-750 grams were bred up. Each was steriotaxically implanted into the right lateral ventricle.Then, the birds were injected with DHPG(1µM) and AIDA(2mM) and cumulative food intake was monitored at different times post injection with computerized program. The birds were given the mentioned food in a replicated latin square design on the 1st, 3rd, 5th and 7th days in 4 groups. Results: In comparison with the control group, the intracerebroventricular administration of DHPG increased significantly (average 28.7 percent), food intake and AIDA had decreased (average 30 percent) significantly (P< 0.05). Conclusion: According to these results it can be concluded that metabotropic glutamate receptors can, significantly, affect on the appetite of broiler cockerels to intake food.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Appetite,Metabotropic Glutamate Receptor,Broiler Cockerel.

نویسندگان مقاله علی باغبان زاده |
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

ابوالحسن شاکری باویل | ...
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

گیتا امام |
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

وهاب بابا پور |
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-42&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات