مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۲۰-۲۳

عنوان فارسی ارزیابی شرائین ورتبرال با سونوگرافی داپلر رنگی در افراد مسن سالم
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: دستگاههای سونوگرافی جدید امکان ارزیابی بهتر شرائین ورتبرال را فراهم نموده‌اند و هدف از این مطالعه تعیین مقادیر نرمال معیارهای همودینامیک در شرائین ورتبرال افراد مسن سالم می‌باشد. مواد و روشها: در این مطالعه 31 فرد سالم با محدوده سنی 60 تا 96 سال تحت بررسی سونوگرافی داپلر رنگی قرار گرفتند و در این افراد قطر و نیز معیارهای مربوط به مشخصات همودینامیک در شرائین ورتبرال بررسی و ثبت شد. یافته‌های پژوهش: در تمامی موارد امکان مشاهده قسمت دوم شرائین ورتبرال مقدور و مشاهده مبدأ آن در طرف راست در 72 درصد و در طرف چپ در 59 درصد افراد ممکن شد. متوسط قطر شریان ورتبرال راست 56/0±24/3 میلی‌متر و چپ 67/0±52/3 میلی‌متر، اندکس مقاومت در طرف راست 08/0± 71/0 و در طرف چپ 06/0±69/0 بود و اختلاف معنی‌داری بین دو طرف از نظر قطر و اندکس مقاومتی مشاهده نشد (078/0P=). حداکثر سرعت سیستولی در طرف راست 71/12±77/35 سانتی‌متر در ثانیه و در طرف چپ 71/12±29/36 سانتی‌متر در ثانیه بوده و اختلاف معنی‌داری بین دو طرف وجود نداشت (093/0P=). نتیجه‌گیری نهایی: این مطالعه و مقادیر ارائه شده در آن می‌تواند در افتراق یافته‌های نرمال از حالات مرضی در شرائین ورتبرال در افراد مسن کمک نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Color Doppler Analysis of Vertebral Arteries in Healthy Elders
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction:The introduction of color Doppler Ultrasonography has improved the evaluation of vertebral arteries. This study was designed to determine normal values of hemodynamic parameters in second segment of vertebral artery in healthy old people. Materials & Methods: We performed a prospective study in 31 healthy adults from 60 to 96 years old. Angle corrected flow velocities and luminal diameters were measured and waveform parameters calculated in all vertebral arteries. Results: It was possible to visualize V2 Segment in 100% and origin of right VA in 72% and origin of left VA in 59% of them. Mean diameter of right VA was 32.4± 0.56 mm while it was 3.52± 0.67 mm for the left VA. The resistance index in right VA was 0.71±0.08 and it was 0.69±0.06 in the left VA.There was no significant differences between the two sides. Peak systolic velocity was 35.77±12.71 cm/s on the right and 36.29±12.71 cm/s on the left. Accordingly, no differences were observed between the two sides. Conclusion: This study and its presented reference values can lead to better differentiation between normal and pathologic findings in vertebral arteries among old people. Nevertheless, further studies are needed to determine the normal and pathologic values of vertebral arteries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابوالحسن شاکری باویل | ...
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

مسعود نعمتی |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-47&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات