مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۲۵-۳۰

عنوان فارسی تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ژیاردیا لامبلیا در خرگوش
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: ژیاردیا لامبلیا یکی از شایع‌ترین تک یاخته‌های روده‌ای انسان در سراسر جهان می‌باشد. تشخیص آن عمدتاً از طریق مشاهده مستقیم صورت می‌گیرد ولی روشهای مبتنی بر ELISA، IFA، بعنوان تکنیکهای برتر، کاربردهای تحقیقاتی و اپیدمیولوژیکی دارد. برای طراحی تستهای قدرتمند با قدرت تشخیصی بالا نظیر دیپ استیک و یا کیت‌های تشخیصی سریع، اولین قدم تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال می‌باشد. لذا بر آن شدیم تا آنتی‌بادی پلی کلونال بر ضد ژیاردیا را در خرگوش تولید نماییم. مواد و روش‌ها: با استفاده از روش تغییر یافته گرادیان دو مرحله‌ای سوکروز، کیست‌ها خالص‌سازی شدند و غلظت آن‌ها به تعداد 1×106/ml در PBS رسانده شد و به خرگوش در چندین مرحله به فاصله سه هفته تزریق شد. تزریق مرحله اول با استفاده از ادجوانت کامل فروند و تزریق یادآور با استفاده از ادجوانت ناقص فروند و تزریق‌های بعدی بدون استفاده از ادجوانت بصورت عضلانی- جلدی صورت گرفت. پس از ایمونیزاسیون خرگوش، برای اثبات تولید آنتی‌بادی پلی کلونال ضد ژیاردیا و تعیین تیتر آن، تست IFA و ELISA طراحی گردید. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده در هر دو روش، بیانگر ایمن شدن خرگوش بود و با میزان 106 انگل و رقت سرمی 100/1 و با رقت 20/1 Goaet anti rabbit IgG کونژوگه با FITC در زیر میکروسکوپ ایمنوفلورسانس، جواب کاملا قابل قبولی گرفته شد. در الایزا هم در تیترهای با میزان /ml105 انگل و رقتهای کونژوگه 5000/1 و 10000/1، و سرمی 1000/1 و 2000/1، بهترین جوابها گرفته شد. نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به اهمیت تشخیص آنتی ژن‌های ژیاردیایی در نمونه‌های مختلف و بالینی، تولید آنتی‌بادی پلی کلونال ضد G.Lamblia با تیتر بالا قدم اول و مهمی در راستای طراحی کیت‌های IFA و الایزای مستقیم با هدف تشخیص مستقیم آنتی‌ژن‌های ژیاردیا به شمار می‌رود که می‌توان در مراحل بعدی نسبت به خالص‌‌سازی آنتی‌بادی تولیدی و کونژوگه نمودن آن با آنزیم اقدام نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تولید ، آنتی بادی پلی کلونال ، ژیاردیا لامبلیا

عنوان انگلیسی Prodution of Polyclonal Antibody Against Giardia Lamblia in Rabbit
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Giardia lamblia is the most frequently human intestinal protozoan in the worldwide. Diagnosis of G. lamblia by microscopic examination of stool is common. ELISA& IFA methods have researching and epidemiological use. For designing a powerful test with high detection rate like dipstick or rapid diagnosis kits first step is production of polyclonal antibody. For this reason we decided to produce polyclonal antibody against G. lamblia in rabbit. Material and methods: Giardia cysts were purified from human fecal samples by sucrose two stage modified gradient method. Their concentration was independently adjusted to 1× 106/ml PBS, were inoculated intramasculary-intradermaly in four stage with freunds complete adjuvant for first time and with freunds uncomplete adjuvant for second time and without freunds adjuvant for next time, in rabbit. After immunization of rabbit, IFA test was carried out to evaluate the polyclonal antibody production against Giardia. Results: The results of test showed the rabbit was immuned. Best results of IFA were achieved with 1×106/ml parasite and sera dilution of 1/100 and goat anti rabbit IgG conjugated with FITC dilution of 1/20 is under immunofloursent microscope. Conclusion: Giardias antigens have an important role for diagnosis in clinical and other samples. Production of anti Giardia polyclonal antibody with high titer is first and important step for designing IFA and direct ELISA kits for direct detection of Giardias antigens. Produced polyclonal antibody can use purification and conjugation with enzyme.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Production , Giardia lamblia , Polyclonal antibody

نویسندگان مقاله افشین برازش |
گروه ایمنی و انگل شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

جعفر مجیدی |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

اسماعیل فلاح |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

رسول جمالی |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

اردوان قازانچایی |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)

جلال عبدالعلی زاده |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-49&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات