مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۳۱-۳۵

عنوان فارسی تأثیر پیش داروی لیدوکائین وریدی و تزریق آهسته فنتانیل بر سرفه ناشی از فنتانیل در بیهوشی
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: تزریق وریدی بولوس فنتانیل سبب ایجاد سرفه در بیش از بیماران می‌گردد. سرفه گاهی ممکن است حمله‌ای باشد و منجر به هیپوکسی، استفراغ و افزایش فشارهای داخل جمجمه‌ای، داخل چشمی و داخل شکمی گردد. مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی دوسوکور 360 بیمار زیر 60 سال را در بر می‌گیرد که در وضعیت ASA نوع I یا II قرار داشته و کاندید جراحی اختیاری بوده‌اند و بصورت تصادفی در سه گروه 120 نفری قرار گرفتند. گروه I ، یک دقیقه پس از تزریق نرمال سالین به عنوان دارونما، µg/kg2 فنتانیل در طی مدت 30 ثانیه تزریق شد. گروه II: فنتانیل در عرض 5 ثانیه، یک دقیقه پس از تزریق mg/kg 5/1 لیدوکائین وریدی تزریق شد و در گروه III تزریق فنتانیل در مدت زمان 5 ثانیه، یک دقیقه بعد از تزریق نرمال سالین صورت گرفت. میزان بروز و شدت سرفه ثبت و نتاج از طریق آزمون مجذور کای آنالیز و (05/0P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، فنتانیل، سرفه، لیدوکائین، سرعت تزریق

عنوان انگلیسی The Effect of Intravenous Lidocaine Premedication and Slow Rate of Fentanyl Administration on Fentanyl – Induced Coughing
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Intravenous (IV) administration of Fentanyl bolus elicits cough in more than one – third of the patients. Coughs may sometimes be explosive leading to hypoxia, vomiting, with increases in intracranial, intraocular and intraabdominal pressures. Materials & Methods: This double blind clinical trial included 360 patients below 60 years with ASA status I & II, who were scheduled for elective surgeries. They were randomized into 3 groups of 120. Group I received Normal Saline as placebo, 60 secounds late fentanyl was administred slowly over a period of 30 secounds. Group II was given fentanyl over 5 secounds, 1 minute after Lidocaine, (1.5 mg/kg IV). Group III also received Normal Salin, 60 secounds before the Fentanyl was given in 5 secounds. Fentanyl dose was 2 µg/kg. Then, incidence and severity of cough was recorded, and the results were analyzed using Chi square test. P.value of 0.05 was considered significant. Results: The incidence of cough was 2.5% in group I, 9.2% and 22.5% in groups II & III respectively. The finds showed that the incidence of cough was significantly higher in group III (P< 0.001). Occurrence of cough in patients under 18 was more than those above 18 years of age in all the three groups (P=0.001). Conclusion: IV Lidocaine and, in particular,slow rate of Fentanyl administration, significantly minimize Fentanyl-Induced coughing. Also the incidence of evoked cough is much higher in young patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fentanyl, Cough, Lidocaine, Injection time

نویسندگان مقاله شجاع الحق طارق |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)

داود ضیغمی |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)

بهزاد مقصودی |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-51&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات