مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت شنوایی کارکنان راه آهن یزد در سال ۱۳۸۲
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله غلام حسین حلوانی | gholam hossein
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

ابوالفضل برخورداری |
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

محسن عسگر شاهی |
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-199&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات