مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان ۷-۱۰ ساله استان ایلام در سال ۱۳۸۰
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ل مهران | ل
پزشک عمومی و محقق مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

ر شیخ الاسلام | ر
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سازمان اصلی تایید شده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (Ministry of health and medical education)

حاجی پور |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

ب سلیمانی | ب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

غ ر عسگری | غ ر
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

فریدون عزیزی |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-198&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات