مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی شیوع کیفور در دانش آموزان مدارس راهنمایی کرمانشاه۱۳۸۲
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیروس رضایی |
استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (Kermanshah university of medical sciences)

منصور رضایی |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (Kermanshah university of medical sciences)

محمد رضاپور بی آزار | rezapour بی azar
پزشک عمومی شبکه بهداشتی درمانی کامیاران

نوشین حیدریان |
پزشک عمومی شبکه بهداشتی درمانی کامیاران

مرتضی فرشچیان |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (Kermanshah university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-196&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات