مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثر سایتوتوکسیستی عصارت غضروف کوسه بر رده سلولی آدنوکار سینومای پستان (MCF۷)
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سمیه شاهرخی |
کارشناس ارشد ایمونولوژی دانشکده پزشکی -دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

طوبی غضنفری |
دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

محمد علی محققی | mohammad ali
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

زهیر محمد حسن | mohammad hassan
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

غلامرضا بابایی |
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-193&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات