مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تولید و استفاده از آنتی بادی پلی کلونال علیه سیکلوسپورین Aدر روش ایمونوپراکسیداز مستقیم برای تشخیص دارو در گلبولهای قرمز
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرتضی حسین زاده |
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

عباس قادری |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)

محمد واسعی |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-192&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات