مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۱، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی بررسی کیفیت خواب با ویژگی‌ های جمعیت ‌شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی(ع) در سال ۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سالمندی با عوامل متعدد تهدیدکننده سلامت از جمله کیفیت خواب نامطلوب همراه است. کیفیت خواب نامطلوب یکی از شایع ترین مشکلاتی است که سالمندان با آن روبرو هستند. مشکلات خواب در بیماران سالمند بستری شیوع بالایی داشته و شامل مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن در طول ‏شب است. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت خواب با ویژگی ‌های جمعیت ‌شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در ‏بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه سال 1397‏ بود. مواد و روش ‌ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی بود که 200 نفر از سالمندان مبتلا به بیــــماری عـــروق کرونر در آن شرکت داشتند. نمونه گیری به روش مستمر انجام شد. پس از جمع آوری داده‌ ها، اطلاعات به دست آمده از واحدهای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری آزمون P≥0.05 در نظر گرفته ‏شد. یافته ‌های پژوهش: میانگین سنی سالمندان مورد پژوهش 87/68 با انحراف معیار 83/7 سال بود. کیفیت خواب اکثر سالمندان مورد پژوهش یعنی 5/75 درصد در سطح نامطلوب بود. کیفیت خواب با سن، جنسیت، تاهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری نداشت. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به این که کیفیت خواب اکثر سالمندان مورد بررسی در حد نامطلوب گزارش شد، کیفیت خواب با مشخصات جمعیت شناختی ارتباط معنی داری نداشت. لذا لازم است سیاستگذاران سلامت انجام امور مداخله ای در زمینه آموزش ‌های لازم در مورد اهمیت خواب سالمندان را برای افراد سالمند و خانواده آنان مدنظر قرار دهند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Association between Demographic Characteristics and Sleep Quality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Aging is associated with several health threats, including poor sleep quality which is one of the most common problems among elderly people. Sleep problems are prevalent in hospitalized elderly patients, out of which one can name having trouble falling asleep or waking up frequently during the night. Therefore, the aim of this study was to evaluate the sleep quality of elderly patients with coronary artery disease admitted to Imam Ali Hospital, Kermanshah, Iran, during 2018.   Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 200 elderly people with coronary artery disease. The sampling was performed using a continuous method. After data collection, the data were analyzed in SPSS software (version 25). A p-value less than 0.05 was considered statistically significant. Ethics code: IR.IUMS.REC.1397.800   Findings: The mean±SD age of the elderly was 68.87±7.83 years. Regarding the sleep quality, the majority of the elderly (75.5%) had poor sleep quality. Moreover, sleep quality had no significant correlation with age, gender, marital status, educational level, and occupational status.   Discussions & Conclusions: Based on the results of this study, the sleep quality of the majority of the elderly was poor. Moreover, sleep quality was not significantly correlated with demographic characteristics. Therefore, health policy makers should consider necessary interventions in education regarding the importance of sleeping for the elderly and their families.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فریبا نصیری زیبا | Fariba Nasiri ziba
Dept of Medical Surgical, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

محمدجواد ویسی میانکلی | Mohammadjavad Veisimiankali
Dept of Geriatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences Tehran, Iran
گروه پرستای سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

حمید حقانی | Hamid Haghani
Dept of Biostatistics, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5602-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات