مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و میزان رضایت مندی از زندگی سالمندان جنوب غرب خوزستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه وهدف: نیاز به حمایت های اجتماعی سالمندان، با توجه به اینکه بخش اعظم توانایی خود را در اداره امور زندگی از دست داده  و درجاتی از ناکامی و نا امیدی را تجربه می کنند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین لزوم توجه عواملی همچون حمایت اجتماعی و تأثیر آن بر رضایتمندی این قشر آسیب پذیر امری ضروری به نظر می رسد.  در این پژوهش برآن شدیم که به بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و میزان رضایتمندی از زندگی سالمندان جنوب غرب خوزستان بپردازیم. مواد و روش ها:در این پژوهش توصیفی تحلیلی، 392 نفر از سالمندان ساکن شهر آبادان و خرمشهر که دارای معیار های ورود به مطالعه بودند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و میزان حمایت اجتماعی از طریق پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس و میزان رضایتمندی از زندگی، از پرسشنامه رضایت از زندگی داینر، بررسی شد.  اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار  21spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها:میانگین رضایت از زندگی این افراد  07/1± 56/4  و میانگین حمایت اجتماعی آنها 32/0± 04/3 است. یعنی هر  دو بیشتر از حد متوسط و به سمت خوب است. رضایت زندگی با حمایت اجتماعی و با تک تک زیر مقیاس های حمایت اجتماعی همبستگی معنادار دارد(P< 0/005). میزان همبستگی رضایت از زندگی با حمایت اجتماعی به شدت 324/0 است. نتیجه گیری:با توجه به ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی که در نتایج اشاره شد، حمایت اجتماعی  را می توان به عنوان یک مؤلفه اثرگذار بر سلامت روانی و روحیه سالمندان در نظر گرفت و به عنوان یک سرمایه اجتماعی در راستای پویایی و بهبود کیفیت زندگی و روحیه سالمندان مورد توجه قرار داد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی، حمایت اجتماعی، رضایت مندی

عنوان انگلیسی Relationship between Social Support and Life Satisfaction among Elderly in South west of Khuzestan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:The need for social support, especially in the elderly who has less physical and mental health, has a special place, given that he has lost much of his ability to manage his life and experience some degree of frustration. Therefore, it is necessary to pay attention to factors such as social support and its impact on the satisfaction of this vulnerable stratum.  In this study, we decided to examine the relationship between social support and life satisfaction in southwestern Khuzestan Methods & Materials:In this descriptive-analytical study, all elderly people living in Abadan and Khorramshahr who had inclusion criteria were selected through available sampling.  Measurement instruments were Vaux social support questionnaire (SS-A) and Diener life satis­faction questionnaire. Data were analyzed using spss-21 software. Findings:In this research, 392 elderly respondents answered the questionnaire. The mean life satisfaction of these people was 4/56 ± 1.07 and the mean social support was 3/04 ± 0/32. Life satisfaction has a significant correlation with social support and with a single subscale of social support (P < 0/005). The correlation between life satisfaction and social support is strongly estimated to be 0/324. Conclusions:Considering all of the above, social support as a factor affecting mental health and morale of the elderly can be considered as a cheap resource and as a social capital in line with the dynamics and improvement of quality of life and the spirits of the elderly.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Social support, Life satisfaction

نویسندگان مقاله سعیده الهامی | saeedeh elhami
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

محمد محبوبی | Mohammad Mahboubi
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

سمانه نعیمی | samaneh Naemi
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

حجت ذره هوشیاری خواه | Hojat Zare hoshyary khah
school of nursing and midwifery
دانشکده پرستاری و مامایی

محسن ملکی | Mohsen Malehi
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

نادیا مهدوی | Nadia Mahdavi
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

علی طاهری | Ali Tahery
abadan faculty of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-449-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات