مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر آموزش بهداشت روان بر ارتقاء سلامت روان و کیفیت زندگی معلمان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف :جمعیت سالمندی با سرعت چشمگیری در سراسر دنیا در حال افزایش است و حفظ سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان از امور مهم و اساسی می‌باشد. مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش بهداشت روان بر ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی معلمان سالمند صورت گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی دوگروهی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود که بر روی 84 معلم بازنشسته انجام شد برای گروه آزمون برنامه‌ای آموزشی پنج جلسه آموزشی برگزار گردید پرسشنامه‌های مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی و سلامت عمومی به‌صورت خودگزارش دهی تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: براساس یافته‌ها میانگین سلامت روان گروه آزمون و کنترل پیش از مداخله تفاوت معناداری نداشت (41/0=P)؛ اما میانگین پس از برنامه آموزش بهداشت روان تفاوت معناداری داشت (0001/0=P). میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (52/0=P) اما م پس از برنامه آموزش بهداشت روان تفاوت معناداری بود (01/0=P) . نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه تأثیر مثبت برنامه‌های آموزشی سلامت روان را بر وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان نشان می‌دهد. لذا استفاده ازاین‌رویکرد آموزشی جهت بهبود و ارتقاء سلامت روان و کیفیت زندگی پیشنهاد می‌شود.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش بهداشت روان، سلامت روان، کیفیت زندگی، معلم، سالمند

عنوان انگلیسی The effect of mental health education on mental health Promotion and quality of life of elderly teachers
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:Older people are a rapidly growing in worldwide. It is important to maintain the mental health and quality of life of the elderly. This study aimed to determine the effect of mental health education on promoting mental health and quality of life in older teachers. Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed on 84 retired teachers. The experimental group received five sessions of training. Demographic characteristics, quality of life and general health questionnaires were completed by self-report. Data were analyzed using SPSS 16 software. Findings:: According to the finding of mental health, Pre-test in experimental and control group had no significant difference (P = 0.41). But the after mental health education was significantly different (P = 0.0001).The mean score of quality of life in the experimental and the control group was not significantly different (P = 0.52). There). But the after mental health education was significantly different (P = 0.0001). Conclusion:The findings of this study show the positive impact of mental health education programs on mental health status and quality of life in the elderly. Therefore, using this educational approach is suggested to improve and promote mental health and quality of life
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرضیه زارع مهرجردی | marziye zare
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

زهره خاوری | zohre khavari
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

عارفه دهقانی | arefeh dehghani
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

خدیجه نصیریانی | khadijeh nasiriani
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-440-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات