مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر مداخله تکلیف دوگانه و نوع کانون توجه بر تعادل سالمندان شهر اهواز در سال ۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: توانایی سالمندان در حفظ تعادل با انجام فعالیت شناختی تغییر می­کند. با توجه به اهمیت شناخت ماهیت اختلال تعادل در سالمندان و اهمیت دستورات کلامی در توان‌بخشی این‌گونه اختلالات، هدف این تحقیق بررسی تأثیر مداخله تکلیف دوگانه و نوع کانون توجه بر تعادل سالمندان شهر اهواز می‌باشد. مواد و روش ­ها: روش تحقیق نیمه تجربی و ازلحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری، سالمندان مرد سرای صالحین شهر اهواز در سال 1397 بودند. 40 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابتدا پیش‌آزمون تعادل ایستا و پویا گرفته شد. شرکت­کنندگان به‌صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفره تکلیف دوگانه، توجه درونی، توجه بیرونی و کنترل قرار گرفتند. مداخله در 3 روز پیاپی انجام شد. گروه تکلیف دوگانه در حین اجرای تعادل ایستا و پویا، تکلیف ثانویه شناختی انجام می­داد. گروه توجه درونی در حین اجرا به پاهای خود تمرکز می­کردند. گروه توجه بیرونی در حین اجرای تعادل پویا به انتهای مسیر تمرکز کرده و در تعادل ایستا توجه خود را به فاصله 3 متری معطوف می­کردند. یک ساعت پس از پایان مرحله تمرینی، پس‌آزمون گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک­راهه و با نرم­افزار spss نسخه 22 انجام شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که در ویژگی­های دموگرافیک گروه­ها با هم تفاوت آماری معناداری ندارند (05/0P). نتیجه ­گیری: نتایج حاصل از اجرای این تحقیق مؤید این بود که تمرینات دستورالعمل کانون توجه درونی باعث تضعیف تعادل ایستا و پویا می­شود. تمرینات دستورالعمل کانون توجه بیرونی باعث بهبود تعادل ایستا و پویا می­شود و دستورالعمل توجه تکلیف دوگانه موجب بهبود تعادل ایستا در سالمندان می­شود ولی اثر تضعیفی بر روی تعادل پویای سالمندان دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعادل، سالمند، توجه، تکلیف دوگانه

عنوان انگلیسی Effectiveness of Dual Task and Focus of Attention Intervention on Balance in Elderly people of Ahvaz in 2019
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The ability of the elderly to maintain balance during cognitive activity changes. Given the importance of recognizing the nature of the balance disorder among the elderly and the importance of verbal commands in rehabilitating such disorders, the purpose of this study was to investigate the Effectiveness of Dual Task and Focus of Attention Intervention on Balance in Elderly in Ahvaz. Materials and Method: The research method is semi-experimental and applied in terms of purpose. The statistical population was the elderly men of Salehin House in Ahvaz in 1397. 40 people were selected by available method. First, a static and dynamic equilibrium test was taken. Participants were randomly assigned to four groups of 10: dual task, internal attention, external attention, and control. The intervention was performed for 3 consecutive days. The dual task group performed a cognitive secondary task while performing a static and dynamic balance. The inner focus group focused on their feet during the performance. While performing the dynamic balance, the external focus group focused on the end of the path and focused on the static balance at a distance of 3 meters. An hour after the end of the training phase, the post-test was taken. Data analysis was performed using the statistical analysis of one-way variance analysis with SPSS software version 22. Findings: The results showed that the groups did not differ in demographic characteristics (P < 0.05). In the pre-test phase, there is no significant difference between groups (P < 0.05), but in the post-test period, there is a significant difference between groups in both static and dynamic equilibrium (P < 0.05). Conclusion: The results of this study confirmed that the exercises of the instruction of the focus of internal attention weaken the static and dynamic balance. Exercises of the external focus guide improve static and dynamic balance, and the dual task attention guideline improves static balance in the elderly, but has a weakening effect on the dynamic balance of the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله balance, elderly, attention, dual task

نویسندگان مقاله علی اصغر ارسطو | Ali Asghar Arastoo
Jundishapur University of Medical Sciences
دانشگاه جندی شاپور

شهلا زاهدنژاد | Shahla Zahednejad
Jundishapur University of Medical Sciences
دانشگاه جندی شاپور

نسرین تیموری | Nasrin Teymori
Farhangian University
دانشگاه فرهنگیان

نسیم ابدالی | Nasim Abdali
Farhangian University
دانشگاه فرهنگیان

سجاد پارسایی | Sajad Parsaei
Shahid Chamran University of Ahvaz
دانشگاه شهید چمران اهواز


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-437-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات