مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۶، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی مقایسۀ تأثیر تمرینات کادمن و ریتم حرکتی کتف بر درد و چرخش خارجی شانه زنان مبتلا به شانه منجمد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سندرم شانه منجمد عارضه‌‌ای است که باعث ایجاد درد و محدودیت حرکتی در مفصل شانه می‌شود. پس از آسیب شانه، تمرینات پاندولی کادمن با هدف ایجاد تحرک اولیه، افزایش جریان مواد مغذی در فضای مفصل و کاهش درد اجرا می‌گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ تأثیر تمرینات کادمن و ریتم کتف بر درد و چرخش خارجی شانۀ زنان مبتلا به شانۀ‌‌ منجمد بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش نیمهتجربی، تعداد 30 زن مبتلا به شانه‌‌ منجمد با دامنۀ سنی 40 تا 60 سال، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه مساوی تمرینات کادمن و تمرینات ریتم حرکتی کتف تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات مربوط به خود را در طول 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 30 تا 40 دقیقه اجرا کردند. ماهیت تمرینات کادمن، پاندولی و با هدف ایجاد تحرک اولیه در مفصل شانه بود. تمرینات ریتم حرکتی کتف با هدف تأثیر بر تعادل عضلات کتف و ریتم اسکاپولوهومرال بود. پیش و پس از مداخلۀ تمرینی، میزان درد شانه و دامنۀ چرخش خارجی شانه به‌‌وسیلۀ مقیاس دیداری VAS و گونیامتر ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج مربوط به متغیر درد نشان داد، میان دو برنامۀ تمرینی اختلاف معنا‌‌داری وجود دارد، به‌طوری‌که برنامۀ ریتم حرکتی کتف در کاهش درد بهتر از برنامۀ تمرینی کادمن بود (P=0.001)؛ همچنین دامنۀ چرخش خارجی مفصل شانه در گروه برنامۀ ریتم حرکتی کتف، بهتر از برنامۀ تمرینی کادمن نشان داده شد (P=0.006).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری هر دو برنامۀ تمرینی، می‌‌توان گفت برنامۀ تمرینی ریتم کتف در بهبود درد و دامنۀ حرکتی چرخش خارجی شانۀ‌‌ زنان مبتلا به شانۀ‌‌ منجمد بهتر بوده است و پیشنهاد می‌شود این تمرینات در روند درمان این بیماران گنجانده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرینات کادمن، شانه‌‌ منجمد، کپسولیت چسبنده، ریتم کتف

عنوان انگلیسی Comparison of the Effect of Codman Exercises and Scapular Rhythm on Pain and External Rotation of Shoulder in Women with Frozen Shoulder Syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Frozen shoulder syndrome (FSS) is a common shoulder disease that causes pain and has progressive loss of shoulder motion. Codman's pendulum exercises are commonly prescribed after a shoulder injury to provide early joint mobilization, increase the flow of nutrients into the joint space, and decrease pain. This study aimed to compare the effect of Cadman's exercises and scapular rhythm on pain and external rotation of the shoulder in women with FSS.
Material & Methods: This quasi-experimental study purposefully selected 30 women with FSS with an age range of 40 to 60 years. They were then randomly divided into two equal groups to perform Cadman's and scapular rhythm exercises. Both groups performed their exercises for eight weeks, three sessions per week (30-40 min per session). The nature of Cadman's exercises was pendulum and aimed at creating initial mobility in the glenohumeral joint. The scapular rhythm exercises aimed at affecting the balance of the scapular muscles and scapulohumeral rhythm. Before and after the training intervention, the amount of shoulder pain and the range of external rotation of the shoulder were assessed using the visual analog scale and a goniometer.
(Ethic code: IR.SSRC.REC.1400.029)
Findings: The results related to the pain variable showed a significant difference between the two training programs; accordingly, the scapular rhythm program was better in reducing pain than the Cadman's exercises (P=0.001). Furthermore, the motion range of the external rotation of the glenohumeral joint in the scapular rhythm program was shown to be better than that in Cadman's exercises (P=0.006).
Discussion & Conclusion: Considering the effectiveness of both training programs, it can be said that the scapular rhythm training program has been better in improving the pain and motion range of the external shoulder rotation of women with FSS, and it is suggested that these exercises be included in the treatment process of these patients.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adhesive capsulitis, Cadman exercises, Frozen shoulder, Scapular rhythm

نویسندگان مقاله زهرا سوخته زاری | Zahra Sokhtezari
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

نرمین غنی زاده حصار | Narmin Ghanizade
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مهری محمدی دانقرالو | Mehri Mohammadi Dangheralo
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سجاد روشنی | Sajad Roshani
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4051-3&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473629.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات