مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۶، صفحات ۲۸-۳۵

عنوان فارسی بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر ایلام نسبت به موارد تجویز، مزایا و معایب توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی در سال ۱۳۹۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی (CBCT) یکی از روش‌های تصویربرداری رادیوگرافی است که امکان تصویربرداری دقیق و سه‌بعدی از بافت‌های فک و صورت با کمترین دیستورشن و کاهش خطرات ناشی از اشعه را فراهم می‌کند و به‌عنوان یک ضرورت برای اجرای دقیق درمان مطرح است؛ بنابراین، آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان نسبت به موارد تجویز، مزایا و معایب CBCT)) اهمیت بالایی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر ایلام نسبت به موارد تجویز، مزایا و معایب توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی در سال 1398 است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی، روی 50 نفر از دندان‌پزشکان عمومی شهر ایلام در سال 1398 صورت گرفت. برای ارزیابی سطح آگاهی دندان‌پزشکان از پرسش‌نامه استفاده شد و اطلاعات به‌دست‌آمده با نرم‌افزار SPSS vol.22 تجزیه‌وتحلیل آماری گردید.
یافته‌ها: شرکت‌کنندگان در این مطالعه شامل 27 مرد (54 درصد) و 23 زن (46 درصد) بودند. میزان آگاهی از CBCT برحسب متغیر سن و جنس، از نظر آماری متفاوت و معنادار نبود (P=0.23). در رابطه با ارزیابی آگاهی دندان‌پزشکان با سابقۀ کار می‌توان گفت که میزان آگاهی از CBCT برحسب متغیر سابقۀ کار، از نظر آماری متفاوت و معنی‌دار نیست (P=0.654). میزان آگاهی از CBCT برحسب متغیر شرکت در دوره‌های آموزشی، از نظر آماری متفاوت و معنی‌دار نبود (P=0.213). بیشترین استفاده از CBCT برای ارزیابی داخل دهانی بود. بیشترین موارد استفاده از CBCT برای ارزیابی خارج دهانی تجویز می‌شد. بیشترین علت استفاده نکردن از CBCT هزینۀ بالا 54 درصد و بیشترین پاسخ صحیح شرکت‌کنندگان در بخش آگاهی، کاربرد CBCT در بررسی مکان ایمپلنت پیش از جراحی بود (96 درصد). سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی 866/47 درصد است که بر اساس دسته‌بندی، در دستۀ ضعیف قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر ایلام دربارۀ CBCT در محدودۀ ضعیف قرار دارد و بیشترین میزان آگاهی مربوط به دندان‌پزشکانی بود که سابقۀ کار بالاتر و بیشتری نسبت به سایرین داشتند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی، توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی، دندان‌پزشکان، فک و صورت

عنوان انگلیسی General Dentists' Knowledge and Attitude toward Prescriptions as well as Advantages and Disadvantages of Cone-beam Computed Tomography in Ilam, Iran, in 2019
چکیده انگلیسی مقاله ntroduction: Cone-beam computed tomography (CBCT) is one of the imaging methods in radiography that makes the ability of precise and 3D imaging of maxillofacial possible. It occurs with the minimum level of distortion and shows a decrease of danger that comes from the ray. Accordingly, it is known as an essential way of performing an accurate treatment. Therefore, the dentist's knowledge and attitude on giving prescriptions, as well as the advantages and disadvantages of CBCT have gained high importance.  This study aimed to investigate the knowledge and attitude of general dentists in Ilam about prescription cases, as well as the advantages and disadvantages of the CBCT in 2018.
Material & Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted on 50 general dentists in Ilam, Iran, during 2018. A questionnaire was used to investigate the dentist's knowledge level, and the obtained data were analyzed in SPSS software (version 22).
(Ethic code: IR.MEDILAM.REC.1399.056)
Findings: This study included 27 (54%) males and 23 (46%) females. The knowledge level about CBCT based on age and gender showed no statistical difference (P=0.23). Furthermore, regarding the relationship between the knowledge about CBCT and the work experience of the dentists, there was no significant difference in this regard (P=0.654). In addition, there was no significant difference between knowledge level about CBCT and participating in training courses (P=0.213). The maximum use of CBCT was for intraoral investigations. Moreover, the maximum cases of using CBCT was for extraoral investigations. The most important reason for not using CBCT was because of high cost (54%), and the most correct answers of the respondents were about knowledge and the application of CBCT in determining the position of the implants before surgery (96%). The knowledge of the general dentists was (47.884%) which was classified in a low group.
Discussion & Conclusion: The findings from this study showed that the knowledge level of general dentists in Ilam about CBCT was nearly low, and the maximum level of the knowledge belonged to the experienced ones.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cone-beam computed tomography, General dentists, Knowledge, Maxillofacial

نویسندگان مقاله سارا حیدری | Sara Haidari
Dept of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه رادیولوژی دندان‌، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

خدیجه ابدال | Khadijeh Abdal
Dept of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه پاتولوژی دندان‌، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

مسعود نیک اقبال | Masood Nikeghbal
Dept of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه پاتولوژی دندان‌، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2863-7&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473632.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده متخصص بیماریهای دهان و دندان
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات