مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۶، صفحات ۳۶-۴۷

عنوان فارسی بررسی اثر حامل‌‌های لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی ملیتین فعال شونده در جلوگیری از رشد آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط in vivo
چکیده فارسی مقاله مقدمه: لیشمانیازیس بیماری عفونی و انگلی است که از بیماری‌های مهم زئونوز در مناطق گرمسیری و نیمه‌‌گرمسیری و در کشور‌‌های درحال‌توسعه است. با وجود تلاش‌‌های محققان بالینی طی سال‌‌های متمادی، پیشرفت‌‌های اندکی در درمان لیشمانیوز پوستی که به بهبود بالینی رضایت‌بخش منجر شود، صورت گرفته است. در این مطالعه، برای لیشمانیوز ناشی از لیشمانیا ماژور از ملیتـین فعال‌شونده استفاده شد و به‌منظور ورود ملیتین به داخل ماکروفاژ‌‌های آلوده به لیشمانیا، از لیپوزوم و نانوذرات آلبومین به‌طور جداگانه استفاده گردید و آثار آن روی سلول‌‌های آلوده به لیشمانیا بررسی و مقایسه شد.
مواد و روش ها: پس از طراحی پپتید ملیتین فعال‌شونده، برای بیان انتخابی که با استفاده از سرور‌‌های pep fold, expasy صورت گرفت، برای انتقال پپتید به درون سلول و بررسی عملکرد حامل‌‌های انتقال روی سلول‌‌های آلوده به لیشمانیا ماژور، از لیپوزوم و نانوذرات آلبومین استفاده گردید. درنهایت، برای تجزیه‌وتحلیل فعالیت ضدلیشمانیایی حامل‌‌های حاوی ملیتین فعال‌شونده و جذب آن‌ها توسط ماکروفاژ‌‌ها در شرایط in vivo بررسی شدند.
یافته‌ها: پس از ایجاد زخم در موش‌‌های BALB/c در هفتۀ دوم، غلظت مؤثر 100 میکرولیتر از هرکدام از حامل‌‌های نانوذرات آلبومین و لیپوزوم حاوی 25 میکروگرم ملیتین فعال‌شونده، به‌عنوان دوز درمانی به موش‌‌های BALB/c تزریق گردید. پس از گذشت هفتۀ پنجم، در گروه سوم (کنترل) اندازۀ زخم به‌طور چشمگیری افزایش یافت که درنهایت، به مرگ موش‌‌های گروه کنترل منجر گردید؛ اما در گروه اول و دوم که تحت درمان با لیپوزوم حاوی پپتید و نانوذرات آلبومین بودند، در شروع هفتۀ پنجم، اندازۀ زخم‌‌ها کوچک‌‌تر و روند بهبودی آغاز شد (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجۀ آثار درمانی با حامل‌‌های لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی 25 میکروگرم/میلی‌لیتر ملیتین فعال‌شونده در موش‌‌های مبتلا به لیشمانیوز جلدی، در مقایسه با گروه کنترل در این بخش از مطالعات نشان داد که می‌‌‌توان حاملهای لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی ملیتین فعال‌شونده را به‌عنوان یک روش درمانی مؤثر، مناسب و حتی جایگزین در درمان لیشمانیوز جلدی پیشنهاد کرد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لیپوزوم، لیشمانیا ماژور، ملیتین، نانوذرات آلبومین

عنوان انگلیسی Evaluation of the Effect of Liposome Carriers and Albumin Nanoparticles Containing Activated Melittin on Inhibiting the Growth of Leishmania Major Amastigote in vivo
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Leishmaniasis is an infectious and parasitic disease that is among the most important zoonotic diseases in tropical and subtropical regions, as well as developing countries. Despite the efforts of clinical researchers over the years, few signs of progress have been made in the treatment of cutaneous leishmaniasis leading to satisfactory clinical improvement. In this study, activated melittin was used to treat leishmaniasis caused by Leishmania major. Moreover, liposomes and nanoparticles of albumin were used separately for the entry of myelin into leishmania-infected macrophages. Furthermore, their effects on Leishmania-infected cells were compared in vivo.
Material & Methods: After designing activated melittin peptide for a selective expression using pep fold and expasy servers, liposomes and albumin nanoparticles were used to transfer the peptide into the cell and evaluate the function of transfer vectors on Leishmania major-infected cells. Finally, they were investigated in vivo to analyze the anti-leishmaniasis activity of carriers containing activated melittin and their uptake by macrophages.
(Ethic code: 7506009/6/35)
Findings After wounding the BALB/c mice on the second week, an effective concentration of 100 μl of each of the nanoparticles of albumin and liposome containing 25 μg of activated melittin was injected into BALB/c mice as a therapeutic dose. After the fifth week, in the third group (control), the wound size increased significantly and eventually led to the death of the mice in the control group. However, in the first and second groups treated with liposomes containing peptide and nanoparticle albumin, at the beginning of the fifth week, the wound size got smaller, and the recovery process initiated (P<0.05).
Discussion & Conclusion: The results of this part of the study showed that the therapeutic effects with liposome carriers and albumin nanoparticles containing 25 μg/ml activated melittin in mice with leishmaniasis can be compared with those of the control group. Liposome and nanoparticle carriers of albumin-containing activated melittin have been suggested as an effective, appropriate, and even alternative treatment for cutaneous leishmaniasis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Albumin nanoparticles, Leishmania major, Liposomes, Melittin

نویسندگان مقاله سهیلا اخزری | Soheila Akhzari
Dept of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

صدیقه نبیان | Sedigheh Nabian
Dept of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پرویز شایان | Parviz Shayan
Dept of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد طاهری | Mohammad Taheri
Rastegar Reference Laboratory, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
آزمایشگاه مرکزی رستگار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6565-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473633.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انگل شناسی پزشکی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات