مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۵، صفحات ۱۲-۲۱

عنوان فارسی میزان بیان ژن‌های آپوپتوز پس از پیوند اتوگرافت بافت تخمدان انجمادی کپسوله‌شده با هیدروژل اسید هیالورونیک در رت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ایسکمی و به دنبال آن، آپوپتوز و مرگ‌ومیر فولیکول‌ها از مشکلاتی است که پس از انجماد و پیوند بافت تخمدان رخ می‌دهد. در مطالعۀ حاضر، با هدف کاهش ایسکمی و آپوپتوز، از هیدروژل اسید هیالورونیک به‌عنوان یک کپسول در بافت تخمدان انجمادی-پیوندی رت استفاده شد.
مواد و روش ها: 22 رت‌ مادۀ بالغ (~8 هفته) با سیکل استروس طبیعی، اوارکتومی گردید و سپس تخمدان سمت راست آن‌‌ها منجمد شد و پس از ذوب به دو گروه تقسیم گردیدند: انجمادی-پیوندی (VT) (n=11) و انجمادی کپسوله‌شده در هیدروژل اسید هیالورونیک-پیوندی (VT+HA) (n=11) که در داخل عضلۀ پشتی همان رت پیوند زده شد؛ سپس از روز 4 پس از پیوند، روزانه از رت‌ها اسمیر واژن تهیه گردید و در پایان اولین سیکل استروس (تقریباً 15 روز پس از پیوند)، تخمدان‌‌ها از بدن رت‌‌ها خارج‌ شد و با روش Real time PCR، بعضی از ژن‌های دخیل در آپوپتوز ازجمله P53، c-Myc، Bax، Bcl-2، Caspase3 ارزیابی گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همۀ پیوندها کاملاً موفقیت‌آمیز بود (100 درصد پیوند موفق)؛ همچنین میزان بیان ژن‌های P53، c-Myc، Bax، Caspase 3 در گروه VT بالاتر از گروه VT+HA بود. بااین‌حال، تنها در مورد ژن c-Myc این اختلاف معنادار مشاهده شد (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: هیدروژل هیالورونیک اسید توانسته است پس از پیوند، میزان آپوپتوز را در گروه دارای کپسول (VT+HA) نسبت به گروه بدون کپسول (VT) کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بافت تخمدان، انجماد شیشه‌ای، پیوند تخمدان، هیدروژل هیالورونیک اسید، آپوپتوز

عنوان انگلیسی Expression of Apoptotic Genes after Autotransplantation of Vitrified Rat Ovary Encapsulated with Hyaluronic Acid Hydrogel
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Ischemia followed by apoptosis and follicles mortality are problems that occur after cryopreservation and ovarian tissue transplantation. The present study used hyaluronic acid hydrogel as a capsule to reduce ischemia and apoptosis in vitrified ovarian tissue transplantation of rats.
Material & Methods: In total, 22 adult female rats (~ 8-week old) with normal estrous cycle were ovariectomized, and their right ovaries were then vitrified and divided into two groups after being warmed, including vitrified-transplanted (VT) (n=11) and vitrified-encapsulated in hyaluronic acid hydrogel-transplanted (VT+HA) (n=11) that were auto transplanted into the dorsal muscle. Following that, a daily vaginal smear was obtained from the 4th day after transplantation of the rats. The ovaries were removed at the end of the first estrous cycle (approximately 15 days after transplantation), and some apoptotic genes including P53, c-Myc, Bax, Bcl-2, and Caspase 3 were evaluated by the real-time PCR.
Findings: All transplants were completely successful (100%). The results also showed that the expression of the P53, c-Myc, Bax, and Caspase 3 genes were higher in the VT group, compared to the VT+HA group. However, this difference was statistically significant only in the c-Myc gene (P<0.05).
Discussion & Conclusion: Hyaluronic acid hydrogel was able to reduce the rate of apoptosis in the capsule group (VT+HA), compared to the non-capsule group (VT) after transplantation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Apoptosis, Hyaluronic acid hydrogel, Ovarian tissue, Ovarian transplantation, Vitrification

نویسندگان مقاله مریم اخوان طاهری | Maryam Akhavan Taheri
Gametogenesis Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
مرکز تحقیقات تولید سلول‌های جنسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

مجتبی رضازاده ولوجردی | Mojtaba Rezazadeh valojerdi
Dept of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
گروه آناتومی، دانشکدۀ علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

بیتا ابراهیمی | Bita Ebrahimi
Dept of Embryology, Reproductive Biomedicine Institute, Royan Institute, Tehran, Iran
گروه جنین‌شناسی، پژوهشکدۀ علوم تولیدمثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6471-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473640.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات