مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۵، صفحات ۵۶-۶۲

عنوان فارسی بررسی تعداد کانال های ریشه در دندان های مولر و پره مولرمندیبل درشهرایلام در سال ۱۳۹۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دندانها به دلایل مختلفی ,  نیاز به درمان ریشه دارند .آناتومی کانال ریشه ی دندان ,  نه تنها بین انواع دندانها بلکه بین دندان های مشابه نیز متفاوت است. اگر چه حداقل یک کانال باید در ریشه وجود داشته با شد بعضی از ریشه ها,  کانالهای متعدد با طولهای متفاوت دارند.  بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تعداد کانالهای ریشه در دندانهای مولر و پره مولر مندیبل درشهرایلام در سال 1399 بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 60 دندان پره مولر و مولر مندیبل( پره مولر اول15. پره مولر دوم15 . مولر اول 15 .مولر دوم15 )  بطور تصادفی و با در نظر گرفتن جنسیت بیماران , انجام شد. داده های به دست آمده از این تحقیق توسط نرم افزار SPSS22 مورد ارزیابی قرار گرفت .
یافته‌ها: در پره مولر اول و دوم بیشترین فراوانی مربوط به تک کانال  به ترتیب 86.7% و 93.3% گزارش شد . در مولر اول و دوم  بیشترین فراوانی مربوط به 3 کانال بترتیب 53.3% و 86.7% بدست آمد . شیوع تعداد کانال ها در پرمولرهای اول و دوم مندیبل در زنان و مردان , از نظر آماری معنی دار نبود. شیوع مولرهای 4 کانال در زنان و 3 کانال در مردان بیشتر بود ,  اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار گزارش نشد . بین دو متخصص رادیولوژیست و اندودنتیست جهت تشخیص تعداد کانال های ریشه در پره مولر اول و دوم و مولر اول و دوم مندیبل , توافق مناسبی با ضریب توافقی کاپا 0.92  و (0.000P=) گزارش شد.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر ، پره مولر های اول و دوم مندیبل اکثرا  تک ریشه بودند و یک کانال داشتند و مولر های اول و دوم مندیبل نیز در اغلب موارد  دو ریشه بودند و سه کانال داشتند . تعداد ریشه و کانال بین مرد و زن , تفاوتی نشان نداد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پره مولر، دندان مولر، کانال های ریشه، مندیبل

عنوان انگلیسی Investigation of the Number of Root Canals in Mandibular Molars and Premolars Teeth in Ilam in 2020
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Teeth may need root canal treatment for various reasons. The anatomy of the root canal varies not only between different types of teeth but also between similar teeth. Although there must be at least one canal in the root, some roots have multiple canal of different length. The goal of this study was investigation of the number of root canals in mandibular molars and premolars teeth in Ilam in 2020.
Material & Methods: This study was descriptive-analytic study that performed on 60 mandibular premolars and molars (first premolars 15, second premolars 15, first molars 15, second molars 15) randomly with considering of the sex of patients. Data were analyzed by SPSS22.
(Ethic code: IR.MEDILAM.REC.1399.064)
Findings: In the first and second premolars, the highest frequency of single canal as 86.7% and 93.3%, respectively. In the first and second molars, the highest frequencies related to the three channels were 53.3% and 86.7%, respectively. The prevalence of 4-channel molars was higher in women and 3-channel in men. This difference was not statistically significant. Between two radiologists and endodontists to determine the number of root canals in the first and second premolars and the first and second molars, a good agreement was reported with kappa agreement coefficient of 0.92 and (P = 0.000).
Discussion & Conclusion: According to the results of the present study, the first and second mandibular premolars had mostly single root and one canal, and the first and second mandibular molars had often   two roots and three channels.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mandible, Molars, Premolars, Root canals

نویسندگان مقاله خدیجه ابدال | Khadijeh Abdal
Dept of Oral and Maxillofacial pathology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran
گروه پاتولوژی دهان , فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام . ایلام , ایران

پریسا بختی زاد | Parisa Bakhtizad
Dept of Oral and Maxillofacial pathology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran
گروه پاتولوژی دهان , فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام . ایلام , ایران

امین خیری | Amin Kheiri
Dept of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran
گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ایلام , ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2863-9&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473644.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای دهان و دندان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات